Eğitim Bilgileri
Doktora YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/ Tez adı : Çağatay Türkçesinde anlam ve fonksiyon açısından fiilde çatı 2012-2016
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Niyazi`nin Tercüme-i Hilye-i Şerif adlı eserinin inceleme, metin ve sözlük çalışması 2000-2002
Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./ 1996-1999
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI 2020-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI 2017-
OKUTMAN NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK 2002-
Yönetilen Tezler
İLKER BATTAL Yüksek Lisans Abuşka Lügatinde Söz Varlığı 2021
MESUT BİLEM Yüksek Lisans TÜRKÇE İLK KURAN TEFSİRLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DİL İNCELEMESİ 2021
ASLI ÖZKAN Yüksek Lisans Kısasü'l-Enbiya'da çok anlamlılık 2020
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Makaleler
TARAMA SÖZLÜĞÜNDEKİ BAZI YİYECEK VE İÇECEK ADLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - MLA, Isı DATABESE, ERIH PLUS ,BASE, WORDCAT,RESEARCHBİBLE,DOAJ,İSAM,DRJI - Özgün Makale - Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 2021
Kutadgu Bilig'de Tespit Edilen Bazı Duygu Fiilleri SOYDAN SERPİL, ÖZKAN Aslı Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN,MLA,SOBIAD, WORLDCAT,ERIHPLUS,Journal TOCs The Latest Journal Tables of Contents,Info Base Index,ROAD,ESJI - Özgün Makale - Söylem Filoloji Dergisi - Doi: 10.29110/soylemdergi 2021
Lisânü’t-Tayr’da İdrak Fiilleri SOYDAN SERPİL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN,İDEAL ONLİNE,SOBIAD, WORLDCAT,GOOGLE SCHOLAR - Özgün Makale - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2020
Kıyak Sözcüğü Üzerine SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - Ulakbim TR Dizin, TEİ, İSAM, SOBIAD, ASOS INDEX - Özgün Makale - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2020
Garibnâme’de Bazı Fiillerin Çok Anlamlı Yapısına Bir Bakış SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - Ulakbim TR Dizin,Ebscohost, Researhbib, Index Copernicus,Türk Eğitim İndeksi - Özgün Makale - Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.31795/baunsobed.662958 2020
Kutadgu Bilig’deki Bazı Duygu Fiilleri Üzerine Bir Değerlendirme SOYDAN SERPİL,ÖZKAN Aslı Ulusal - Hakemli - SIS,ASOS - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2019
Türkçe Verintiler Sözlüğü’nde Baklagiller,Kuru Yemişler,Baharatlar ve Diğer Bitki İsimleri SOYDAN SERPİL,BATTAL İlker Ulusal - Hakemli - ASOS, SOBIAD, INDEX COPERNICUS, RESEARCHBİB,DRJI, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ,ACADEMİC KEYS,DRJI, Türk Eğitim indeksi,Researchbib - Özgün Makale - Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019
Türkçe Verintiler Sözlüğünde Süs Bitkileri ve Otlar SOYDAN SERPİL Ulusal - Hakemli - ROOT INDEXING,SOBIAD, TEİ,Google Scholar - Özgün Makale - Asbider-Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 2019
Ali Şîr Nevâyî’nin Manzum Eserlerinde Dek / Dik Edatının Kullanımı SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - MLA,EBSCO, ASOS,Ulakbim - Özgün Makale - Dil Araştırmaları/Language Studies 2019
Garibnâme’de Bazı Basit Fiillerde Çok Anlamlılık SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - MLA, DOAJ,BASE, ISI DATABASE,INDEX COPERNICUS - Özgün Makale - Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 2019
Türkçe Verintiler Sözlüğü’nde Sebze ve Meyve Adları SOYDAN SERPİL,BATTAL İlker Uluslararası - Hakemli - MLA, DOAJ,SOBIAD,INDEX COPERNICUS,İSAM - Özgün Makale - JASSS (The journal of Academic Social Science Studies - Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7946 2019
Çağatay Türkçesinde Bazı Sayı İsimlerinin Kullanılışı ve Sayıların Gizemi SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - SOBIAD, EBSCO,RESEARCHBİB,BASE, WORLDCATldcat - Özgün Makale - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018
Memlük-Kıpçak Türkçesine Ait Dört Sözlük ve Gramer Eserlerinde Hayvan Adları Üzerine Değerlendirme SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - MLA,ASOS, ULAKBİM, EBSCO,DOAJ - Özgün Makale - Turkısh Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.13517 2018
Tarama Sözlüğünün İlk Üç Cildinde Kadın ve Mutfak Eşyaları Hakkında Kısmî Söz Varlığı Çalışması SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - DOAJ,EBSCO,SOBIAD, ULAKBİM, ASOS INDEX,RESEARCHBİB,ARAŞTIRMAX, INDEX COPERNİCUS - Özgün Makale - TEKE DERGİ 2018
Klasik Öncesi ve Klasik Dönem Çağatay Türkçesinin Bazı Eserlerinde Zıt Anlamlı Kelimelerin Kullanımı SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - SOBIAD,OAJI, EBSCO HOST,ASOS, INDEX COPERNICUS,ACAR INDEX,TEİ,SCİENTİFİC INDEXİNG SEVİCES,PROQUEST INDEX - Özgün Makale - TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2018
Kutadgu Bilig’de Tespit Edilen Bazı Sıfatlar SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - MLA, EBSCO,OAJI, INDEX COPERNICUS,ERIH,ASOS INDEX,ISAM,ARASTIRMAX - Özgün Makale - IJLA - Doi: http://dx. doi.org./10.18033 2018
Tarama Sözlüğünün İlk İki Cildindeki Duygu Fiilleri Üzerine Bir Değerlendirme SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - MLA, ASOS,EBSCO, DOAJ,INDEX COPERNICUS,TEİ,AMIR,AKADEMİK DİZİN - Özgün Makale - Turkısh Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12923 2018
Çağatay Türkçesinde Bazı Fiillerde Çok Anlamlılık, Kılınış,Kiplik SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - MLA,OAJI, INDEX COPERNICUS,ASIAN EDUCATION INDEX,ERIC PLUS, ADVANCED SCIENCE INDEX - Özgün Makale - IJLET - Doi: 10.18298 2018
Klasik ve Klasik Öncesi Dönem Çağatay Türkçesi Eserlerinde Şahıs ve İşaret Zamirlerinin Tamlama Kuruluşunda ve Edatlarla Kullanılışı SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM,MLA,ASOS,EBSCO,TEİ,ARASTIRMAX,,DOAJ,INDEX COPERNİCUS, AKADEMİK DİZİN,AMIR, INDEX ISLAMİCUS,ICAAP - Özgün Makale - Turkısh Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.12572 2017
Çağatay Türkçesinin Bazı Eserlerinde Yer Alan Deyimlerin Anlam, Şekil Bakımından Kullanımı ve Kutadgu Bilig’de Tanıklanan Deyimler SOYDAN SERPİL Ulusal - Hakemli - MLA, ASOS, DOAJ,ARASTIRMAX,INDEX COPERNICUS - Özgün Makale - Turkısh Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11313 2017
Ali Şir Nevâî ve Hüseyin Baykara’nın Manzum Eserlerine Göre Klasik Çağatay Türkçesinde İkilemeler SOYDAN SERPİL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 2017
Orhon Kitâbelerinde Kök Hâlinde ve Türemiş Olan Bazı Kelimelerde Olumlu ve Olumsuz Anlam SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - MLA,DOAJ, ERIH,OAJI,INDEX COPERNICUS,ADVANCED SCIENCE INDEX, SOBIAD,ASOS,DRJI,JOURNAL INDEX,GOOGLE SCHOLAR,ROAD,CITE FACTOR - Özgün Makale - International journal of Languages’xx Education and Teaching (IJLET) - Doi: 10.18298/ijlet.2169 2017
Tarihî Türk Lehçelerine Ait Bazı Eserlerdeki Yetim,Nefis, Namaz, Oruç Algısı SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - EBSCO,MLA,SOBIAD, ASOS INDEX,ISAM, OAJI,ERIC PLUS, ARAŞTIRMAX,INDEX COPERNICUS,ROAD,,DRJI - Özgün Makale - International Journal Of Language Academy- IJLA - Doi: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3673 2017
Klasik Çağatay Devri Şairleri Olan Ali Şir Nevâyi ve Hüseyin Baykara’nın Manzum Eserlerinde Oldurgan Çatı SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM,MLA, EBSCO, - Özgün Makale - Gazi Türkiyat 2017
Çağatay Türkçesinin Bazı Eserlerinde Tespit Edilen Metaforlar SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - EBSCO,ERIC,ISAM,ASOS INDEX,DRJI,SOBIAD,INDEX COPERNICUS,MLA,ROAD,OAJI,ARAŞTIRMAX,SOBIAD,DRJI - Özgün Makale - International journal of Language Academy- IJLA - Doi: 10.18033/ijla.3516 2017
Alî Şîr Nevâyî nin Leylî vü Mecnûn Mesnevisinde Yer Alan Fiilimsiler SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - MLA,ULAKBİM,ASOS,EBSCO,TEİ,DOAJ,jOURNAL DIRECTORY,INDEX COPERNICUS - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: http://dx.org./10.7827/TurkıshStudies.9199 2016
Ali Şir Nevâî nin Eserlerinde Yer Alan Fiillerde Çok Anlamlılık SOYDAN SERPİL Uluslararası - Hakemli - ASOS akademia sosyal bilimler indeksi,German National Library, Advanced Science İndex, Open Academic Journals İndex,Sobiad,Scientific Indexing Services,Bibloethec Hamburg - Özgün Makale - IJLET - Doi: http://dx.doi.org./10.18298/ijlet.214 2015
Karışık Dilli Eserlerin Söz Varlıklarından Edatlara Bir Bakış SOYDAN SERPİL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkısh Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.5330 2013
DERLEME SÖZLÜĞÜNDE DOKUMACILIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ SÖZ VARLIĞI SOYDAN SERPİL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkısh Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.4903 2013
Bildiriler
Ali Şir Nevai nin Eserlerinde Yer Alan Fiillerde Çok Anlamlılık SOYDAN SERPİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.05.2015 - 30.05.2015) - UDES 2015
Çağatay Türkçesinde Bazı Deyimlerin Kullanılışı ve Türkiye Türkçesi İle Karşılaştırılması SOYDAN SERPİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Çağatay Türkçesinde Din Temalı Birleşik Fiiller SOYDAN SERPİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Tarama Sözlüğünde ”Gibi,Gibi Olmak,Gibi Göstermek,Görünmek vb.”Anlamını Veren Bazı Ekler,Fiiller ve Sözcükler” SOYDAN SERPİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.10.2020 - 23.10.2020) - XII.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu-Bildiri Kitabı
Nimşehit’in Dostlarımga Şiirindeki Dil Özelliklerine Bir Bakış SOYDAN SERPİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.10.2020 - 23.10.2020) - VII.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
Türkmen Türkçesinde Bazı Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme SOYDAN SERPİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.04.2018 - 22.04.2018) - International Congresson Turkısh Geography Socıal Scıences Research II, 20-22 Aprıl 2018 ALANYA/ TURKEY
Çağatay Türkçesinde Şahıs ve İşaret Zamirlerinin Kullanılışı SOYDAN SERPİL Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2017 - 23.04.2017) - ISLET2017 3.İnternational Symposium on Language Education and Teaching, ROMA,TRE UNIVERSITA DEGLI STUDI
Türkçe Verintiler Sözlüğünün A maddesinde Yer Alan Rusça ve Türkçede Ortak Kullanılan Ödünç Terimler SOYDAN SERPİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 20.04.2019) - ASOS- Alanya, 6.Uluslararası Filoloji Sempozyumu
"Molla Tapkan Ahunum" Çöçeki Üzerine Bir Metin Dil İncelemesi SOYDAN SERPİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.04.2021 - 11.04.2021) - USVES- 3.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (10.04.2021-11.04.2021)
Tarama Sözlüğünün İlk Dört Cildinde Bazı Askerî Terimler,SavaşAletleri, Giysi Adları SOYDAN SERPİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.03.2019 - 10.03.2019) - İKSAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - Doi: 2014/31220
Yunus Emre’nin Elvân-ı Şirâzî’ye Etkisi SOYDAN SERPİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.07.2018 - 08.07.2018) - II.Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (BILMES 2018) Özet Kitabı
Âşık Seyrânî’nin Şiirlerindeki Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme SOYDAN SERPİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2018 - 06.10.2018) - I.Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi
Ali Şir Nevâyî’nin Eserlerinde Yer Alan Bazı Benzetme Edatları SOYDAN SERPİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.09.2018 - 06.09.2018) - International Science and Research Congress (SR Congress 2018 )
Kitap
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE YENİ ARAYIŞLAR VE ÇALIŞMALAR- CİLT II SOYDAN SERPİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:"İlim Ögen!" ŞİİRİ ÜZERİNE BİR METİN DİL İNCELEMESİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:SERÜVEN YAYINEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:238 - ISBN:978-625-7721-25-7 - (Bölüm Sayfaları:171 - 184) 2021
Tarama Sözlüğü Söz Varlığı İncelemesi SOYDAN SERPİL Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:269 - ISBN:978-625-7315-64-7 2021
SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SOYDAN SERPİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Tarama Sözlüğünde Karada Yaşayan Hayvan Adları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IVPE Cetinje - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:925 - ISBN:978-9940-46-012-9 - (Bölüm Sayfaları:244 - 267) 2020
Güncel Dil ve Edebiyat Araştırmaları SOYDAN SERPİL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Seydi Ali Reis’in Çağatayca İlk Beş Gazeli’nin Söz Dizimi Denemesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Yayınevi- Bilimsel Araştırmalar Kitabı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:155 - ISBN:978-605-258-874-1 - (Bölüm Sayfaları:103 - 118) 2020
Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar-2018 SOYDAN SERPİL Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Tarama Sözlüğünde Olumlu Anlamda Kullanılan Duygu Fiilleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Basım Yayın Dağıtım - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:234 - ISBN:978-605-327-792-7 - (Bölüm Sayfaları:70 - 94) 2018
Çağatay Türkçesinde Anlam ve Fonksiyon Açısından Fiilde Çatı SOYDAN SERPİL Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:269 - ISBN:978-605-344-527-2 2017
Çağatay Türkçesinde Basit Fiiller ve Fiilden Fiil Yapım Eki Alan Fiillerde Yapı ve Çok Anlamlılık SOYDAN SERPİL Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:225 - ISBN:978-605-344-565-4 2017