Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ EDEBİYATI (DR)/ Tez adı : İsmail Hakkı Bursevi`nin Kitabül-Envar`ı ve şerh (hayatı-inceleme-tenkidli metin) 1993-1998
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ EDEBİYAT (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Yahya Nazım Divanı, I, inceleme - metin 1989-1992
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İÖ)/ 1984-1988
Akademik Unvanlar
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2000-
Yönetilen Tezler
HACER ÖZKUL Yüksek Lisans NUSRETÜ'L-İSLÂM VE'S-SÜRÛR FÎ TAHRÎRİ ATLAS MAYOR'DA TÜRKİYE COĞRAFYASI (İNCELEME-ÇEVİRİ-DİZİN) 2021
GONCA ZEYBEK KARA Yüksek Lisans YAHYA NAZÎM DÎVÂNI IV. (İNCELEME-METİN BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK) 2020
TURGAY AK Yüksek Lisans Mecmû'a-i Eş'âr (06 Mil Yz A 6963) inceleme-metin-tıpkıbasım 2019
BURAK KODAL Yüksek Lisans Peyam-ı Sabah (11306-11786 sayılar inceleme ve seçilmiş metinler) 2019
ASLIHAN ASLAN Yüksek Lisans YAHYA NAZÎM DÎVÂNI I (İNCELEME-METİN BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK) 2019
ESRA ŞEN Yüksek Lisans Yahya Nazîm's Dîvânı III (Thesıs-Text, Context-Index And Functıonal Dıctıonary) 2019
AYŞEGÜL NESLİHAN ÖZKAN Yüksek Lisans Sabah Gazetesi (2921-3650. sayılar-inceleme ve seçilmiş metinler) 2019
MOHAMMED AZEEZ İSMAEL Yüksek Lisans Hüsam Hasret hayatı,sanatı,edebi kişiliği 2017
FATİH ATABEK Yüksek Lisans Mecmû'a-i Tâlib inceleme-transkripsiyonlu metin 2015
TUFAN TAŞ Yüksek Lisans Klasik Türk Şiirine ait bir Mecmua-i Eşar 2013
FATİH KIRAN Yüksek Lisans Klasik Türk şiirine ait bir Mecmû`a-i Eş`âr 2011
MURAT SİVRİ Yüksek Lisans Za'îfî Çelebi'nin Cem'ü'l-Hakâyık mesnevisi (inceleme-metin) 2010
MERYEM YILMAZ Yüksek Lisans XVII. Yüzyıl klasik türk şiiri'nde değerli taşlar 2008
ÜLKÜ GÖZBAŞI Yüksek Lisans Mazume-i tasavvuf sermet çifter araştırma kütüphanesi 55 (inceleme - metin - tıpkıbasım) 2007
FİRUZE BOZKURT Yüksek Lisans XV. yüzyıla ait bir şair mecmuası 2007
LOKMAN ATEŞOĞLU Yüksek Lisans Mecmu'a-i Kasa'id-i Türkiyye (1-107) 2003
EMİRE SÜRMELİ Yüksek Lisans Mecmu'a-i Kasaid-i Türkiye (inceleme-metin) (varak 108-206) 2003
İdari Görevler
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2005-2005
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003-2010
Makaleler
Tarih-i Belgrad METE NEVİN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2020
KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN IN ŞEHZÂDE MUSTAFA YA YAZDIĞI VASİYET NÂME METE NEVİN Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, ASOS INDEX, MLA - Özgün Makale - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi - Doi: http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1268 2014
Abdurrahman Sâmî Paşa ya Ait Mensur Bir Letâfet nâme METE NEVİN Ulusal - Hakemli - MLA, EBSCO, TUBİTAK/ULAKBİM SBVT - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2012
Bosnalı Abdülkerim Sami î METE NEVİN Uluslararası - Hakemli - MLA, EBSCO, ASOS, TEİ(Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley - Özgün Makale - The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- - Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_108 2012
Bir Tarih Kıt ası Örneğinde Metnin ilk Muhatabı Olmak METE NEVİN Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic - Özgün Makale - Internatıonal Perıodıcal For The Languages Lıterature And Hıstory of Turkısh or Turkıc, Academıc Journal - Doi: 10.7827/TurkishStudies.1509 2010
Nedîm in Şarkı larında Beş Duyu METE NEVİN Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic - Özgün Makale - Internatıonal Perıodıcal For The Languages Lıterature And Hıstory of Turkısh or Turkıc, Academıc Journal - Doi: 10.7827 2010
İsmâ il Hakkı Bursevî nin Vasiyet nâme si METE NEVİN Ulusal - Hakemli - Hakem Kurulu - Özgün Makale - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİDERGİSİ 2009
Türk Tarih ve Edebiyatına Dair Değerlendirilmemiş Kaynaklardan Bir mecmu a Örneği Tuhfe i İsmâiliye METE NEVİN Ulusal - Hakemli - Hakem Kurulu - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2005
Yahya Nazîm Dîvânında Aşık Maşuk Rakib Münasebeti METE NEVİN Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1995
Bildiriler
Bir Sülûkün Hikâyesi Kitâbü l Envâr METE NEVİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.05.1999 - 27.05.2000) - Uluslararası İsmail Hakkı Bursevî Sempozyumu
Yahya Nazim Divanında Kırım Hanı I. Selim Giray’xxa Dair Şiirler METE NEVİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2019 - 15.06.2019) - Ulusararsı Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu VI
Yahya Nazim Divanında Kırım Hanı I. Selim Giray’xxa Dair Şiirler METE NEVİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2019 - 15.06.2019) - Ulusararsı Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu VI
Şehir Tarihi Kaynaklarından Bir Seyahat nâme Örneği Tarih i Belgrad METE NEVİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.03.2015 - 08.03.2015) - 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi
Türk Edebiyatında Vasiyet nâmeler ve Kanunî Sultan Süleyman ın Şehzâde Mustafa ya Vasiyeti METE NEVİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.05.2013 - 07.05.2013) - Uluslararası İlmî Deneyim Konferansı
Kitap
Müslümanların Engizisyonu-1 Ölümcül Kovuşturmalar KOÇYİĞİT TAHSİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Aynülkudat Hemedâni - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Mana Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:296 - ISBN:978-605-2339-282 - (Bölüm Sayfaları:169 - ) 2019
Müslümanların Engizisyonu I METE NEVİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Batbyrynzade Mehmet - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Mana - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:296 - ISBN:978-605-2339-28-2 - (Bölüm Sayfaları:292 - 296) 2019
Müslümanların Engizisyonu I METE NEVİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Batbyrynzade Mehmet - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Mana - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:296 - ISBN:978-605-2339-28-2 - (Bölüm Sayfaları:292 - 296) 2019
Müslümanların Engizisyonu I METE NEVİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Batbyrynzade Mehmet - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Mana - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:296 - ISBN:978-605-2339-28-2 - (Bölüm Sayfaları:292 - 296) 2019
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü METE NEVİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sâmi‛î, Zorba? Hasan Ağazâde Abdülkerîm Efendi - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:e-dergi 2014
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü METE NEVİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yahya Nazîm - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:e-dergi 2014
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü METE NEVİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:SÂMÎ, Abdurrahman Paşa - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:e-dergi 2014