Eğitim Bilgileri
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/ Tez adı : Liberalizmden sosyal reform düşüncesine: 19. yy İngiliz, Amerikan ve Fransız siyasal düşüncesinin kurumsal ve entelektüel dönüşümü 2008-2015
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Spinoza’xxda çokluk fikri ve Antonio Negri düşüncesine yansıması 2005-2008
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./ 2001-2005
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2020-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2015-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ/SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2009-2015
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2007-2009
Yönetilen Tezler
ZEYNEP ŞAHİN BEYKE Yüksek Lisans Biyopolitikadan psikopolitikaya: Byung Chul Han'da özne ve iktidar fikri 2023
BEHBUD YAGHNALI Yüksek Lisans Azerbaycan'da milli kimliğin düşünsel temelleri: 1840-1920 2023
BAHAR ÇAKMAK Yüksek Lisans Ataerkil sistemlerde kadına yönelik ayrımcılığın boyutları ve Adana bölgesinde bir uygulama 2022
MUHAMMET FURKAN BEKTAŞ Yüksek Lisans Türkiye'de devlet ve iş insanları ilişkisinin savunma sanayi üzerindeki izdüşümü: AK Parti dönemi örneği 2022
AVNİ FIRAT BEYKE Yüksek Lisans MARX'TAN POST-MARKSİSTLERE DEMOKRASİ DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ 2021
MERT GEVREK Yüksek Lisans Avrupa'da artan popülizm: Macaristan ve Polonya örnekleri 2020
AHMET VEDAT KOÇAL Yüksek Lisans Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de siyasal değişimin sosyo-ekonomik temelleri ve aktörleri 2019
HAVA GÜMÜŞ Yüksek Lisans Türkiye'de parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişin demokratikleşme üzerine etkileri: Karşılaştırmalı bir çalışma 2019
ABDULKEREM ABBASOĞLU Yüksek Lisans Yönetişim kavramı ve yönetişim kavramı bağlamında kent konseyleri: Afyonkarahisar kent konseyi örneği 2019
FERAMUZ GÜÇLÜ Yüksek Lisans Yeni kamu yönetiminin önerdiği araçların milli eğitim sistemine yansımaları 2019
Makaleler
PUTİN’İN DİKEY İKTİDAR STRATEJİSİ VE RUSYA’DA FEDERALİZMİN ERKEN ÖLÜMÜ OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Omer Halisdemir Universitesi - Doi: 10.25287/ohuiibf.1108084 2023
AUTHORITARIANISM EXTENDING TO DIASPORA: TRANSNATIONAL REPRESSION POLICIES OF AUTHORITARIAN REGIMES AND IRANIAN EXAMPLE OĞUZ MUSTAFA CEM Uluslararası - Hakemli - SOBIAD - Özgün Makale - Route Educational and Social Science Journal - Doi: 10.17121/ressjournal.3495 2023
OTORİTER REJİMLERİN KONSOLİDASYONUNDA CUNTA PARTİLERİNİN ROLÜ: DRP, GOLKAR VE MDP ÖRNEKLERİ KUTLU AYDOĞAN, OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Akademik Hassasiyetler 2022
Hegemonic Party’s Role in Cooptation of Opposition: The Case Of United Russia Party OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi - Doi: 10.25294/auiibfd.1069193 2022
Rekabetçi Otoriter Rejimlerde Ulusaltı Seçimlerin ve Ulusaltı Siyasetin Önemi: Meksika\u2019dan PAN Örneği OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi - Doi: 10.14782/marmarasbd.798902 2021
Electoral Coalitions To Exit From Hybrid Regimes: A Research on The Hungary 2019 Local Election OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Fiscaoeconomia - Doi: https://doi.org/10.25295/fsecon.2020.01.002 2020
Otoriter Rejimlerde Demokratik Kurumların İşlevi: Siyasal Partiler, Parlamento Ve Seçimler OĞUZ MUSTAFA CEM Uluslararası - Hakemli - ECONLIT, EBSCO - Özgün Makale - Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019
SEÇİMLERİN, DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE ETKİLERİ: SEÇİM İTTİFAKLARI VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Memleket, Siyaset, Yönetim 2019
HEGEL’İN WOODROW WILSON ÜZERİNDEKİ TESİRİ: ORGANİK DEVLET DÜŞÜNCESİNİN AMERİKA’xxYA GİRİŞİ OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: DOI: 10.17065/huniibf.291843 2018
Otoriter Rejimler ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir “Yumuşak Güç” Stratejisi olarak GONGO’ların Yükselişi OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mülkiye Dergisi 2018
Bob Jessop, Post-Fordizm ve Devlet OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Hakemli - DRJI - Özgün Makale - Politik Ekonomik Kuram - Doi: DOI: 10.30586/pek.423221 2018
“Şebekeleşmiş Otoriteryanizm” ya da Otoriter Rejimlerin Siber Alanla İlişkisi: Rusya ve Çin Üzerine Bir Literatür İncelemesi OĞUZ MUSTAFA CEM Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi - Doi: DOI: 10.17829/turcom.415025 2018
BENJAMİN CONSTANT’DA DİN DÜŞÜNCESİNİNPOLİTİK YANSIMALARI OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - FLSF 2017
ABD’de ‘Progressivism’ Hareketi veWoodrow Wilson’un Kurucu Babalar’aİtirazı OĞUZ MUSTAFA CEM Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Amme Idaresi Dergisi 2017
Mustafa Şekip Tunç ve Türkiye de Bergsonculuk OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2015
Birlik Arzusunda Araçsallaşan Sosyalizm Baas Partisi nde Sosyalist Düşüncenin Niteliği OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 2014
Söylem Analizi OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Sosyoloji Notları 2008
Bir Çağdaş Yaşam Gözlemcisi Zygmunt Bauman OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Sosyoloji Notları 2007
Bildiriler
Küresel Ve Yerel Dinamiklerin Etkisinde Devrimler VeToplumsal Dönüşüm: Tarihsel Sosyolojik Bir Değerlendirme OĞUZ MUSTAFA CEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 26.04.2019) - FISCAOECONOMIA INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
Başkanlık Sistemi ve Parti Sistemi Değişimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz DEMİRKOL ÖZHAN,OĞUZ MUSTAFA CEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5th International Congress on Politic, Economic and Social Studies
Melez Rejimlerde Seçimler: Demokratikleşmenin mi, Tahakkümün mü Aracı? OĞUZ MUSTAFA CEM,DEMİRKOL ÖZHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5th International Congress on Politic, Economic and Social Studies
Başkanlık Sistemi ve Parti Sistemi Değişimi Karşılaştırmalı Bir Analiz DEMİRKOL ÖZHAN,OĞUZ MUSTAFA CEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS)
Melez Rejimlerde Seçimler: Demokratikleşmenin mi, Tahakkümün mü Aracı? OĞUZ MUSTAFA CEM,DEMİRKOL ÖZHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5thInternational Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)
HALKÇILIK FİKRİNİN CUMHURİYET ÖNCESİ TEMELLERİ OĞUZ MUSTAFA CEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2018 - 15.09.2018) - FISCAOECONOMIA INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
Kurucu Kadroların İmkansız Telifi: Laiklik Versus Milliyetçilik OĞUZ MUSTAFA CEM,KUTLU AYDOĞAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.11.2017 - 11.11.2017) - ICPESS
PARLAMENTONUN MÜZMİN KRİZİNİ TEKRAR DÜŞÜNMEK KUTLU AYDOĞAN,OĞUZ MUSTAFA CEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.11.2017 - 11.11.2017) - ICPESS
New Freedom: A Forerunner of New Deal Administrative and Fiscal Reforms of Woodrow Wilson OĞUZ MUSTAFA CEM Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2017 - 29.04.2017) - Sosyo Ekonomi
Kitap
Res Publica: Platon’dan, Skinner’a Antik ve Modern Düşünce OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Lykurgas’dan, Lübnan’a Siyasette Denge Arayışı: Karma Anayasacılığa Kısa bir Bakış - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Doğu Batı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:372 - ISBN:978-975-8717-93-4 - (Bölüm Sayfaları:92 - 126) 2013
Cumhuriyetçilik ve Cumhuriyetler:Düşünceyi Derinleştirmek ve Pratiği Sorgulamak OĞUZ MUSTAFA CEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kuruluş Dönemindeki Cumhuriyet Tartışmaları ve Amerikan Cumhuriyetçilerindeki Demokrasi Nefreti - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nika - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:380 - ISBN:978-625-6520-07-3 2023
GÜNÜMÜZDE YENİ SİYASAL YAKLAŞIMLAR OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Romantizm ve Carl Schmitt’de Desizyonizm Fikri - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Doğu Batı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:525 - ISBN:9789758717661 2011
Cumhuriyetçilik Tarihi ve Teorisi Antik Bir Düşünce Geleneği Üzerine Çağdaş Yorumlar OĞUZ MUSTAFA CEM,ONUR İNCE FATMA HİLAL Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Spinoza’da Tolerans Ve Cumhuriyetçilik Fikri - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:ORION - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:269 - ISBN:9789944769099 2008
Liberalizmden Sosyal Reforma: Liberal Düşüncenin Entelektüel Ve Kurumsal Dönüşümü OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:LYKEION - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:310 - ISBN:978-605-67619-4-2 2017
Türk Siyasi Hayatında Siyasi Fikir Temsilleri-II OĞUZ MUSTAFA CEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türk Siyasetinde “Milli Demokratik Devrim” Tezleri ve Politik Yansımaları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Tezkire - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:420 - ISBN:9786059835435 - (Bölüm Sayfaları:147 - 173) 2023
Activism, Campaigning and Political Discourse on Twitter OĞUZ MUSTAFA CEM,DEMİRKOL ÖZHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Networked Authoritarianism in Turkey: JDP’s Political Trolling and Astroturfing - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nova Science Publishers. - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:322 - ISBN:978-1-53615-452-8 - (Bölüm Sayfaları:235 - 256) 2019
Uluslararası Politik İktisatta Tarihsel ve Güncel Tartışmalar OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Klientalizm ve Rant Ekonomisi Üzerinden Yükselen ”Neopatrimonyal Rejimler” ve Rusya Örneği - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:265 - ISBN:978-605-7805-48-5 - (Bölüm Sayfaları:47 - 67) 2019
Reflections on International Relations Politics History Law OĞUZ MUSTAFA CEM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:POPÜLİZM, OTORİTERLEŞME VE PARLAMENTOSUZLAŞMA: RUSYA, MACARİSTAN VE POLONYA - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:IJOPEC - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:178 - ISBN:978-1-912503-89-6 - (Bölüm Sayfaları:65 - 78) 2019
Siyasal Düşünceler Tarihi OĞUZ MUSTAFA CEM,TOK NAFİZ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:John Locke - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:ORION - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:944 - ISBN:978-605-5145-49-1 - (Bölüm Sayfaları:465 - 497) 2016