Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ EDEBİYATI (DR)/ Tez adı : Bursevî İsmâil Hakkî Şerh-i Pend-Nâme-yi Attâr (I-II. Ciltler): İnceleme-metin-sözlük 2006-2012
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ EDEBİYAT (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Mecmua-i Fevaid (Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi-2254)(inceleme-metin-tıpkıbasım) 2003-2006
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./ 1999-2003
Akademik Unvanlar
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2013-
Yönetilen Tezler
HASAN HÜSEYİN KARTAL Yüksek Lisans Ta'bir-nâme (Milli Kütüphane- Ankara- 06 Mil Yz A 1668/1) (İnceleme, Metin, Sözlük, Sözlük, Tıpkıbasım) 2020
ESRA NUR HANÇERLİ Yüksek Lisans Mecmû'a-i Eş'âr (22 sel 2207/2) inceleme-metin-sözlük-tıpkıbasım 2019
SEDEF DOĞAN YAŞASIN Yüksek Lisans Dürrî Divanı (İnceleme-metin bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük) 2019
MUHAMMET EMİN TOY Yüksek Lisans Kıvâmî Fetihnâme'sinin Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü 2019
RIBEEN NADHIM TAHER TAHER Yüksek Lisans Müntaḫabāt-ı Edebiyye (06 mil yz a3756) inceleme-metin-tıpkıbasım 2018
DARYA KURDO BAYIZ Yüksek Lisans "Mecmû'a-i Eş'âr (06 Mil Yz A 2299) inceleme-metin- tıpkıbasım " 2017
Projeler
BAP Tamamlandı Bursevî İsmâil Hakkı Şerh i Pend i Attâr İnceleme Tenkitli Metin Sözlük (-)
İdari Görevler
Enstitü Müdür Yardımcısı 2014-2017
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2016
Makaleler
GÖLGEDEN HAKİKATE: AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ’DE İRFANBİLİNCİ PAKSOY KEZİBAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies - Language and Literature - Doi: 10.29228/TurkishStudies.39853 2019
NİŞÂNI NİŞÂNSIZLIK OLAN BİR FİGÜR YÂHUT NİYÂZÎ MISRÎ DÎVÂNINDA ÂRİF PAKSOY KEZİBAN Ulusal - Hakemli - APA - Özgün Makale - MİKAD 2018
MÎZÂNÜ’L-EDEB’İN BEYÂN BÖLÜMÜ İLE İLM-İ BELÂGAT ADLI ESER’İN MUKAYESELİ DEĞERLENDİRMESİ PAKSOY KEZİBAN Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016
TÜRK EDEBİYATINDA SEFÂRETNÂMELER VE AHMED RESMÎ’NİN NEMÇE SEFÂRETNÂMESİ PAKSOY KEZİBAN Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) 2016
SON DÖNEM BELÂGAT KİTAPLARINDAN İBRADILI MEHMED ŞÜKRÎ’NİN İLM-İ BELÂGAT ADLI ESERİ (METİN) PAKSOY KEZİBAN Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) 2016
Bursevî nin Bir Eseri Şerh i Rumûzât ı Hacı Bayrâm ı Velî PAKSOY KEZİBAN Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Turkish Studies 2009
Tuhfe i Mîr de Aruz İmlâsına Dâir Husûsiyetler PAKSOY KEZİBAN Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Turkish Studies 2008
Selahaddin i Uşşâkî nin Bir Nutuk Şerhi PAKSOY KEZİBAN Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Turkish Studies 2007
Şerhu Gazeliyyâtu s Sultân Murâdu s Sâlis PAKSOY KEZİBAN Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Turkish Studies 2007
Bildiriler
Aydın Vilâyetine Mensûb Meşâyıh Ulemâ Şu arâ Müverrihîn ve Etıbbânın Terâcim i Ahvâli Adlı Esere Göre Aydın ve Civârında Yaşamış Olan Mevlevî Şahsiyetler PAKSOY KEZİBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.09.2007 - 30.09.2007) - Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlânâ Sempozyumu
Mîzânü’l-Edeb ile İlm-i Belâgat Adlı Eserlerin Mukayeseli Değerlendirmesi PAKSOY KEZİBAN Ulusal - Tam metin bildiri - (26.03.2016 - 27.03.2016) - Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu
Tezkire yi Şu arâ yı Mevlevîyyede Yer Alan Anekdotlar PAKSOY KEZİBAN Ulusal - Tam metin bildiri - (25.06.2010 - 27.06.2010) - I. Neşvegâh-ı Sûfiyâne: Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî Sempozyumu,
Selahaddin i Uşşâkî nin Bir Nutuk Şerhi PAKSOY KEZİBAN Ulusal - Tam metin bildiri - (25.05.2007 - 26.05.2007) - I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına)
İbrâdılı Mehmed Şükrî nin İlm i Belâgat ı PAKSOY KEZİBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2007 - 27.04.2007) - Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu
18 Yüzyıl Nasîhat nâmeleri ve Nasîhat nâme yi Na îmî PAKSOY KEZİBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.10.2009 - 18.10.2009) - V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)
Ma rifiyye Tarikatı Demirci Dergâhı Bânîsi Mustafa Lutfî nin Nutukları PAKSOY KEZİBAN Ulusal - Tam metin bildiri - (15.11.2008 - 15.11.2008) - 19. Yüzyıl Manisasında Bir Kültür Ocağı ENTEKKELİLER Sempozyumu
Tuhfe i Mîr de Aruz İmlâsına Dâir Husûsiyetler PAKSOY KEZİBAN Ulusal - Tam metin bildiri - (15.05.2008 - 17.05.2008) - II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail ÜNVER Adına)
Bursevî nin Bir Eseri Şerh i Rumûzât ı Hacı Bayrâm ı Velî PAKSOY KEZİBAN Ulusal - Tam metin bildiri - (13.02.2009 - 13.02.2009) - III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına)
Şerhu Gazeliyât ı Sultan Murad ı Sâlis PAKSOY KEZİBAN Ulusal - Tam metin bildiri - (10.04.2006 - 12.04.2006) - II. Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni
Klâsik Türk Edebiyatında Sefâret nâmeler ve Ahmed Resmî nin Nemçe Sefâret nâmesi PAKSOY KEZİBAN Ulusal - Tam metin bildiri - (04.05.2009 - 05.05.2009) - IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hatırasına)
Fuzuli Nedim ve Şeyh Gâlib in Gazellerinde Sevgilinin Güzellik Unsuru Olarak Yüz ve Yüz Unsurlarının Anlam Tabakaları PAKSOY KEZİBAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.04.2007 - 06.04.2007) - Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu
Tek Nâsir İki Vefeyât: Ayvansarâyî’nin Vefeyât-nâmeleri Üzerine Bir Mukâyese Denemesi PAKSOY KEZİBAN Ulusal - Tam metin bildiri - ( - ) - IX Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu Hatırasına)
Kitap
Anadoluda Bir Kurucu Akıl Hacı Bektaş-ı Veli PAKSOY KEZİBAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İNCİR YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:358 - ISBN:6052316016 2017
II Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni 10 12 Nisan 2006 Bildiriler Mustafa Argunşah, İsmail Görkem, Hülya Argunşah, Atabey Kılıç, Galip Güner, Sevinç Yakut, Ayşe Demir, Betül Aydoğdu, Abdülkadir Dağlar, Keziban Paksoy Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI - Sayfa Sayısı:500 2007
I Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu 25 26 Mayıs 2007 Bildiriler Atabey Kılıç, Abdülkadir Dağlar, Keziban Paksoy, Zehra Gümüş Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI - Sayfa Sayısı:500 2009
II Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu 15 16 Mayıs 2008 Bildiriler Atabey Kılıç, Abdülkadir Dağlar, Ahmet Tanyıldız, Keziban Paksoy, Zehra Gümüş Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eriyes Üniversitesi Yayınları - Sayfa Sayısı:460 - ISBN:978-975-6478-64-6 2010
III Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu 05 06 Mart 2009 Bildiriler Erdinç Demiray, Ayşe Demir, Betül Aydoğdu, Keziban Paksoy, Sevinç Yakut Yeşilyurt Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI 2010