Eğitim Bilgileri
Doktora NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)/ Tez adı : Ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan sosyal beceri eğitiminin öğrencilerin utangaçlıklarına etkisi 2011-2017
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Öğretmen adaylarının benlik saygısı düzeylerine göre iyimserlik ve stresle başaçıkma tutumlarının incelenmesi 2009-2011
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR./ 2002-2006
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2020-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2017-
Yönetilen Tezler
OSMAN KAĞAN KAYHAN Yüksek Lisans ERGENLİKTE PHUBBİNG, SOSYAL DIŞLANMA, YETERSİZLİK DUYGUSU VE DÜRTÜSELLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 2023
MEHMET MUSTAFA ÇAPTUĞ Yüksek Lisans Genç Yetişkin Bireylerin Kişilik Özellikleri ve Sosyal Fobi Düzeylerinin Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışına Etkisinin İncelenmesi 2022
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Makaleler
The effect of phubbing, a behavioral problem, on academic procrastination: The mediating and moderating role of academic self\u2010efficacy PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Psychology in the Schools - Doi: 10.1002/pits.22765 2023
The mediator role of effective communication skills on the relationship between phubbing tendencies and marriage satisfaction in married individuals KILIÇARSLAN SUAT, PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Elsevier BV - Doi: 10.1016/j.chb.2023.107863 2023
The Modern Barrier in Romantic Relationships: A Review on Partner Phubbing PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Derleme Makale - Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi - Doi: 10.31461/ybpd.1077277 2022
The mediating role of personality traits on the relationship between academic self-efficacy and digital addiction PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Education and Information Technologies - Doi: 10.1007/s10639-022-10996-8 2022
AGGRESSION AND EMOTIONAL INTELLIGENCE AS PREDICTORS OF PHUBBING PARMAKSIZ İZZET, KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Psycho-Educational Research Reviews - Doi: 10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.12 2021
Erişkin Dönemde Belirsizliğe Tahammülsüzlük Üzerinde Otomatik Düşünceler ve Stresle Başa Çıkma Mekanizmalarının Etkisi PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - EBSCO, DOAJ - Özgün Makale - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Doi: 10.18863/pgy.850699 2021
Sosyotelizm (Phubbing) ile Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişkide Sosyal Kaygının Aracı Rolü PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - DOAJ, Index Copernicus, EBSCO - Özgün Makale - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.17679/inuefd.904379 2021
Phubbing (Sosyotelizm) ile Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, DRJI, Citefactor Indexing - Özgün Makale - Kastamonu Eğitim Dergisi - Doi: 10.24106/kefdergi.795620 2021
Predictive Effect of Phubbing and Life Satisfaction on Depression Symptoms in Adults PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - Chemical Abstracts (CAS) | American Chemical Society - Özgün Makale - Bağımlılık Dergisi - Doi: 10.51982/bagimli.888038 2021
İletişimde ve İlişkilerde Phubbing PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Derleme Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2020
The relationship between assertiveness and separation-individuation in adolescents KILIÇARSLAN SUAT, PARMAKSIZ İZZET Ulusal - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI - Doi: 10.14527/pegegog.2020.027 2020
Violence in Couple Relationships: Relational Factors, Family of Origin Experiences and Coping Strategies KILIÇARSLAN SUAT, PARMAKSIZ İZZET Ulusal - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI - Doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.3s.7m 2020
Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Yordayıcıları Olarak Sosyal Kaygı ve Duygusal Özerklik KILIÇARSLAN SUAT,PARMAKSIZ İZZET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2020
İyimserlik, Özgecilik ve Medeni Durumun Psikolojik DayanıklılıkÜzerindeki Etkileri PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - Emerging Sources Citation Index (ESCI) - Özgün Makale - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.9779/pauefd.576186 2020
Yaşam Doyumuyla Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişkiler: Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.19171/uefad.587932 2020
Üniversite öğrencilerinin güvengenlik düzeylerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - crossref, IJHS European Community Research Portal, openaire, Index Copernicus International, Electronics Journal Library, Michigan eLibrary - Özgün Makale - Journal of Human Sciences - Doi: 10.14687/jhs.v15i4.5344 2019
The Effect of Assertiveness Psychoeducation Program on Increasing the Assertiveness of University Students PARMAKSIZ İZZET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Sakarya University Journal of Education - Doi: 10.19126/suje.430095 2019
Assertiveness as the Predictor of Adjustment to University Life Amongst University Students PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - International Journal of Instruction - Doi: 10.29333/iji.2019.1249a 2019
Relationship of Phubbing, a Behavioral Problem, with Assertiveness and Passiveness: A Study on Adolescents PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - International Online Journal of Educational Sciences - Doi: 10.15345/iojes.2019.03.003 2019
Güvengenlik, Öz Duyarlık ve Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkiler PARMAKSIZ İZZET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.26466/opus.573925 2019
Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaştıkları güçlükler PARMAKSIZ İZZET,GÖK AYŞE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.21764/maeuefd.359595 2018
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HAZIRLANAN SOSYAL BECERİEĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN UTANGAÇLIKLARINA ETKİSİ PARMAKSIZ İZZET,HAMARTA ERDAL Uluslararası - Hakemli - SOBİAD, citefactor. sindex, akademikdizin, academickeys - Özgün Makale - INESJOUNAL - Doi: http://dx.doi.org/10.16991 2017
The Relationship between High School Students’ Destructive Anger Expression and Self-control Skills HAMARTA ERDAL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ZORLU EYUP,PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Hakemli - SCIENCEDOMAIN international - Özgün Makale - British Journal of Education, Society Behavioural Science - Doi: 10.9734/BJESBS/2015/17060 2015
Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerine Göreİyimserlik ve Stresle Başaçıkma Stillerinin İncelenmesi PARMAKSIZ İZZET,AVŞAROĞLU SELAHATTİN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İlköğretim Online (elektronik) 2012
Bildiriler
PARENTAL PHUBBİNG’İN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: DERLEME ÇALIŞMASI KIRNIT MEDİNE, PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Özet bildiri - (18.05.2023 - ) - IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
Evli Bireylerin Evlilik Doyumlarıyla Phubbing Eğilimleri Arasındaki İlişkide Etkili İletişim Becerilerinin Aracı Rolü KILIÇARSLAN SUAT, PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Özet bildiri - (07.10.2021 - ) - 22.ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ
Akademik Öz-Yeterlik ile Dijital Bağımlılık Arasındaki İlişkide Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2021 - 03.09.2021) - VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
Üniversite Öğrencilerinde Phubbing (Sosyotelizm) İle Akademik Erteleme Eğilimi Arasındaki İlişkide Akademik Öz-yeterliğin Aracı Rolü PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Özet bildiri - (21.06.2021 - 23.06.2021) - Uluslararası Bilim Kültür ve Eğitim Kongresi
Kararsızlığın Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlerle İlişkisi PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.10.2019 - 02.11.2019) - International Congress Of Science Culture And Education
Ergenlerde Sosyal Kaygı, Duygusal Özerklik ve Şiddet Eğilimi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi KILIÇARSLAN SUAT,PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Özet bildiri - (24.10.2019 - 27.10.2019) - 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Ergenlerde Güvengenlik, Çekingenlik ve Ayrışma-Bireyleşme Arasındaki İlişkiler PARMAKSIZ İZZET,KILIÇARSLAN SUAT Uluslararası - Özet bildiri - (24.10.2019 - 27.10.2019) - 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Bireylerin Güvengenlik Düzeyinin Yaş Değişkenine Göre İncelenmesi PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2019 - 21.04.2019) - V INES Human and Civilization Congress From Past To Future
Okullarda Yaşanan Kriz Durumları ve Okul psikolojik Danışmanlarının Rolleri PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2019 - 21.04.2019) - V INES Human and Civilization Congress From Past To Future
Sosyal Beceri Eğitimi Programının Üniveriste Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerine Etkisi PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2018 - 01.05.2018) - III. İnes İnternational Education And Science Congress
Üniversite öğrencilerinin güvengenlik düzeylerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Özet bildiri - (27.04.2018 - 30.04.2018) - X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
SOSYAL BECERİ EĞİTİMLERİNİN HAZIRLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEM: LİTERATÜRTARAMASI PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS INES 2017
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKHİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ PARMAKSIZ İZZET,GÖK AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS INES 2017
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZBİLİNÇLERİ(ÖZFARKINDALIK) İLE UTANGAÇLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ HAMARTA ERDAL, PARMAKSIZ İZZET, ŞANAL KARAHAN FAİKA, ZORLU EYÜP Uluslararası - Özet bildiri - (26.05.2014 - 28.05.2014) - 3. ULUSLARARASI DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KONFERANSI
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZDENETİM BECERİLERİ İLE ÖFKEYİ YIKICI İFADE ETME VE ÖFKEYLE OLUMLU BAŞETME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ HAMARTA ERDAL, PARMAKSIZ İZZET, ŞANAL KARAHAN FAİKA, ZORLU EYÜP Uluslararası - Özet bildiri - (26.05.2014 - 28.05.2014) - 3. ULUSLARARASI DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KONFERANSI
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZBİLİNÇLERİ(ÖZFARKINDALIK) İLE UTANGAÇLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ZORLU EYUP, ŞANAL KARAHAN FAİKA, HAMARTA ERDAL, PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Özet bildiri - (26.05.2014 - ) - 3. ULUSLARARASI DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KONFERANSI , 2014
Lise öğrencilerinin öz denetim becerileri ile öfkeyi yıkıcı ifade etme ve öfkeyle olumlu başetme becerileri arasındaki ilişki. ZORLU EYUP, ŞANAL KARAHAN FAİKA, HAMARTA ERDAL, PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Özet bildiri - (26.05.2014 - 28.05.2014) - 3. ULUSLARARASI DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KONFERANSI , 2014
Kitap
OKULLARDA RUH SAĞLIĞI PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:OKULLARDA RUH SAĞLIĞI - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:307 - ISBN:978-625-397-297-4 - (Bölüm Sayfaları:1 - 12) 2023
GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMASI SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ İLE UTANGAÇLIĞI YENME PARMAKSIZ İZZET,HAMARTA ERDAL Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:EVİN OFSET - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:106 - ISBN:978-605-67320-0-3 2017
PSİKOLOJİYE GİRİŞ KILIÇARSLAN SUAT, PARMAKSIZ İZZET Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal ve Kültürlerarası Psikoloji - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Vizetek - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:445 - ISBN:978-625-8499-00-1 - (Bölüm Sayfaları:335 - 361) 2021
EĞİTİM BİLİMLERİNDE ÖRNEK ARAŞTIRMALAR PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Phubbing (Sosyotelizm) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:864 - ISBN:978-605-7928-22-1 - (Bölüm Sayfaları:601 - 617) 2018
Psikolojik Testler İlkeler, Uygulama ve Tanıtım PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikolojik Testlerin Tarihçesi ve Gelişimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:574 - ISBN:978-605-241-809-3 - (Bölüm Sayfaları:23 - 46) 2019
Editör
Okullarda Ruh Sağlığı PARMAKSIZ İZZET Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık - Editör - ISBN:978-625-397-297-4 2023