Eğitim Bilgileri
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİ İKTİSAT (DR)/ Tez adı : Türkiye'de gelir vergisinin ücretliler üzerindeki etkinlik analizi 2010-2016
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİ İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Mali küreselleşmenin sosyal harcamalar üzerindeki etkileri: Türkiye örneği 2007-2010
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE PR./ 2001-2006
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2021-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2016-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSAT FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2007-
Yönetilen Tezler
HASAN CAN YUNCU Yüksek Lisans Çok Uluslu Şirketlerin Birleşme, Devir ve Tasfiye Süreçlerinde Vergisel Sorumlulukları 2023
EDA NUR SOLAK Yüksek Lisans TÜRKİYE'DE GÖSTERİŞ TÜKETİMİNİN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 2023
MURAT GÜNEŞ Yüksek Lisans Türkiye'de dolaylı ve dolaysız vergi esnekliklerinin hesaplanması 2022
DİLEK TOK Yüksek Lisans KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ (NATO) ÜLKELERİNDE SAVUNMA EKONOMİSİ VE GÜVENLİK EKONOMİSİ 2022
ŞEHİT MUKSİT KAYA Yüksek Lisans Türkiye'de kamu sosyal harcamalarının suç üzerindeki etkisi 2021
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Türkiye'de Bütçe Açıklarının Borsa Getirisi Üzerindeki Etkisi (22.02.2022-03.10.2022)
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2020
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2023
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2018
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2023
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2023
Enstitü Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2018
Makaleler
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE TIBBİ İLAÇLARDAN ELDE EDİLEN KATMA DEĞER VERGİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI GÜLER HÜNKAR, KAYA ŞEHİT MUKSİT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2023
TÜRKİYE’DE BÜTÇE AÇIKLARININ BİST-100 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GÜLER HÜNKAR, HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2023
Does the electricity consumption and economic growth nexus alter during COVID-19 pandemic? Evidence from European countries GÜLER HÜNKAR, HAYKIR ÖZKAN, Öz Selçuk Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - Electricity Journal - Doi: 10.1016/j.tej.2022.107144 2022
TÜRKİYE’DE DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ ESNEKLİKLERİ VE COVID-19 SÜRECİNDEKİ GENEL GÖRÜNÜM GÜLER HÜNKAR, KAYA ŞEHİT MUKSİT, GÜNEŞ MURAT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2022
Struggling the pandemic crises as a global public good the economic implications of pandemics GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.730281 2020
Türkiye’de Vergi Aflarının Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Olay Analiziyle Ölçülmesi GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2020
TÜRKİYE ve BAZI OECD ÜLKELERİNDEKİ VERGİ AFLARININ KANUNİ DAYANAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TURAN MEHMET EMİN,GÜLER HÜNKAR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2020
Türkiye’de Mali Kriz Sonrası Kurallı Maliye Politikasının Bir Aracı Olarak Özelleştirme Politikaları GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - EBSCO, Index Copernicus, ASOS Index - Özgün Makale - Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2019
Türkiye’de Vergi Denetim Sisteminin Gelişimi ve Etkinliği GÜLER HÜNKAR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2019
Türkiye ve Sosyal Refah Devletlerinde Vergi Harcamalarının Karşılaştırılması GÜLER HÜNKAR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - VERGİ SORUNLARI DERGİSİ 2019
Türkiye’de Mali Kural Olarak Vergi Gelir Güvenliğinin SağlanmasındaVergi Politikası Tasarımı GÜLER HÜNKAR,TOPARLAK EKREM,KABA HACER Uluslararası - Hakemli - Journal Factor, I2OR, Academic Keys, Neliti - Özgün Makale - Politik Ekonomik Kuram 2018
Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Vergi Politikalarının Sürdürülebilirliği Üzerindeki Etkisi GÜLER HÜNKAR,TOPARLAK EKREM Uluslararası - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - İstanbul İktisat Dergisi 2018
Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Ölçümü ve Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırılması GÜLER HÜNKAR,TOPARLAK EKREM Uluslararası - Hakemli - ASOS Index, Index Copernicus, EBSCO, Sobiad, Academic Keys, Eurasian Scientific Journal Index, Araştırmax, Journal Factor, JournalSeek, Science Library Index CAB Abstracts ve ProQuest - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.356041 2018
Türkiye ve OECD Ülkelerinde Mali Küreselleşmenin Kamu Sosyal Harcamaları Üzerindeki Etkisi GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Maliye Dergisi 2018
Gelirin Optimal Vergilendirilmesi: Teori ve Politika GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Index, DAIJ, ASOS Index - Özgün Makale - Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2017
Kur Baskısı Altında Kurallı Maliye Politikalarının Sürdürülebilirliği GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - EBSCO CEEAS - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi S.B.E. Dergisi 2017
Türkiye’nin KDV Hasılat Performansının Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği ÜlkeleriyleKarşılaştırılması ÇELEN MUSTAFA,GÜLER HÜNKAR Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 2017
Ücretlilerden Kesilen Gelir Vergisinin Türk Vergi Sistemi Üzerindeki İstikrar Etkisi GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - EBSCO HOST, Open AcademiJournals Index, ASOS Index - Özgün Makale - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2017
TÜRKİYE’DE GELİR VERGİSİNİN ÜCRETLİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİNLİK KAYBININ ÖLÇÜLMESİ GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - Academic Resource Index (ARI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Index, DAIJ, ASOS Index - Özgün Makale - Maliye Araştırmaları Dergisi 2016
Küresel Kamusal Malların Finansmanına Bir Model Olarak Avrupa Birliği Bütçesi Öz Kaynaklar Sistemi GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 2011
Bildiriler
The Effect of Budget Deficits on Stock Market Returns in Turkey GÜLER HÜNKAR, HAYKIR ÖZKAN Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2022 - ) - ICE-TEA 2022 The 8th International Conference on Economics of TEA
TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HARCAMALARININKAMU HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.06.2020 - 07.06.2020) - 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi
Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Mali Kırılganlıklarının Ölçümü ve Karşılaştırılması GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5. Uluslararası Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Mali Kural Olarak Vergi Gelir Güvenliği Ekseninde Vergi Sisteminin Tasarımı GÜLER HÜNKAR,TOPARLAK EKREM Uluslararası - Özet bildiri - (12.04.2018 - 14.04.2018) - 2. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar ve Finansal Piyasalar Kongresi
Türkiye’de Sosyal Harcamaların İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Özet bildiri - (09.11.2017 - 11.11.2017) - 3. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Türkiye’de Mali Küreselleşmenin Sosyal Harcamalar Üzerindeki Etkileri GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.10.2017 - 07.10.2017) - 3rd International Conference on Economic andSocial Impacts of Globalization
Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Vergi Politikalarının Tasarımı Üzerindeki Etkisi GÜLER HÜNKAR,TOPARLAK EKREM Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Türkiye ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri KDV Hasılat Performanslarının Karşılaştırılması ÇELEN MUSTAFA,GÜLER HÜNKAR Ulusal - Tam metin bildiri - (20.05.2012 - 24.05.2012) - 27. Türkiye Maliye Sempozyumu
Kitap
Economic Issues In Retrospect and Prospect GÜLER HÜNKAR,KABA HACER Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Efficiency of Tax Administration in Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC PUBLICATION - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:476 - ISBN:978-1-912503-46-9 - (Bölüm Sayfaları:301 - 315) 2018
YEREL YÖNETİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER VE YEREL SİYASET TARTIŞMALARI GÜLER HÜNKAR, KAYA ŞEHİT MUKSİT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI VE SOSYAL HARCAMALARI - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ORION AKADEMİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:28 - ISBN:978-625-8307-29-0 - (Bölüm Sayfaları:37 - 64) 2022
Türkiye’de Güncel Mali Tartışmalar GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Erken Uyarı Sistemi Olarak Mali Kırılganlık Göstergeleri: Türkiye ve AB Ülkelerinin Karşılaştırılması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:350 - ISBN:978-605-327-860-3 - (Bölüm Sayfaları:255 - 290) 2019
Armağan Kitap GÜLER HÜNKAR Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Küresel Kamusal Bir Kötü Olarak Dezenformasyon - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:644 - ISBN:978-975-441-364-9 - (Bölüm Sayfaları:635 - 644) 2012
Editör
Türkiye’de Güncel Mali Tartışmalar GÜLER HÜNKAR Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Ekin Yayınevi - Editör - ISBN:978-605-327-860-3 2019