Eğitim Bilgileri
Doktora BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/ Tez adı : Teşekkül döneminde Nişabur'da tasavvuf (hicrî 3.-5. asırlar) 2017-2023
Yüksek Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Ebü’xxl-Hasen Ali b. Hasen es-Sîrcânî’xxnin Kitâbü’xxl-Beyâz ve’xxs-Sevâd adlı eseri 2014-2017
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./ 2009-2014
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TASAVVUF ANABİLİM DALI 2018-
Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı HAN DUVARLARI KOP YAZARLIK ATÖLYESİ VE EDEBİYAT GÜNLERİ (25.06.2020-19.10.2021)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Han Duvarları KOP Yazarlık Atölyesi ve Edebiyat Günleri (25.06.2020-19.10.2021)
Özel Kuruluşlar Tamamlandı Mağripli Sûfî Licâî ve Düşünce Dünyası (10.10.2022-15.09.2023)
Makaleler
Fütüvvete Dair Teliflerin Bir Süreği Olarak Ali Hemedânî’nin Risâle-i Fütüvvetiyye’sine Dair Bazı Mülahazalar VURAL AHMET, KARADUMAN HİCRET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi - Doi: 10.32955/neu.istem.2022.8.2.06 2022
Nûh b. Mustafa’nın (ö. 1070/1660) Tuhfe-i Zâkirîn Namlı Eserinde Tasavvufi Muhteva KARADUMAN HİCRET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2020
Bildiriler
Tasavvuf-Kelam Etkileşimine Dair 15. Asır’dan Bir Örnek: Abdüllatîf el-Kudsî’nin Hâdi’l-Kulûb İlâ Likâi’l-Mahbûb Adlı Eseri KARADUMAN HİCRET,ÇETİN SERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2020 - 18.04.2020) - Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri
Kitap
Niğdeli Âlimler: Eserler ve Düşünceler VURAL AHMET, KARADUMAN HİCRET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Niğdeli Âşık Kemâlî Baba'nın Şiirlerinde Dinî ve Tasavvufî Motifler - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kitap Dünyası - Basım Sayısı:3 - Sayfa Sayısı:420 - ISBN:978-605-351-531-9 - (Bölüm Sayfaları:399 - 408) 2023
Mağripli Sûfî Licâî ve Düşünce Dünyası KARADUMAN HİCRET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:MAĞRİPLİ MUTASAVVIF LİCÂÎ’NİN SEYR Ü SÜLÛKE DAİR YAKLAŞIMI - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Rûmî Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:293 - ISBN:978-605-351-677-4 - (Bölüm Sayfaları:87 - 103) 2023
Mağripli Sûfî Licâî ve Düşünce Dünyası KARADUMAN HİCRET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:KABUKTAN ÖZE: LİCÂÎ’DE TASAVVUFUN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Rûmî Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:293 - ISBN:978-605-351-677-4 - (Bölüm Sayfaları:137 - 151) 2023
İSLAM VE YORUM IV KARADUMAN HİCRET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:GEÇİMLİLİĞİ ÖNCELEYEN BİR DİNDARLIK MODELİ:MELÂMET VE FÜTÜVVET - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İnönü Üniversitesi Matbaası - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:400 - ISBN:978-605-7853-58-5 - (Bölüm Sayfaları:379 - 402) 2020
Niğdeli Âlimler: Eserler ve Düşünceler VURAL AHMET, KARADUMAN HİCRET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ahmed Kuddûsî: Melâmet Meşrebi ve Seyr ü Sülûke Dair Bazı Görüşleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kitap Dünyası - Basım Sayısı:3 - Sayfa Sayısı:420 - ISBN:978-605-351-531-9 - (Bölüm Sayfaları:353 - 367) 2023
Editör
Abdurrahman b. Yûsuf el-Licâî (Hicrî 599) Mahaccetü’s-Sa‘âde -Tahkik ve Tahlil- KARADUMAN HİCRET Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Rûmî Yayınları - Editör - ISBN:978-605-351-803-7 2023
Niğdeli Âlimler: Eserler ve Düşünceler SARICA ABDULKERİM İSKENDER, VURAL AHMET, KARADUMAN HİCRET Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Kitap Dünyası Yayınları - Editör - ISBN:978-605-351-531-9 2023