Eğitim Bilgileri
Doktora PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/ Tez adı : Yükselmeye açık kamu personel sistemine sahip Türkiye'de 'cam tavan': Yükseköğretimde kapalılık eğilimleri 2012-2016
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRAN FAKTÖR OLARAK BÜROKRASİ 2008-2011
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2002-2006
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2017-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2009-2017
Yönetilen Tezler
ZEYNEP AK Yüksek Lisans Türk Kamu Yönetiminde Yetki Devrinin Etkinliği: Bürokratik Aktörlerin Rolü 2023
ABDULKADİR SARSU Yüksek Lisans Türk kamu personel sisteminde sınıflandırma sorunları: İnfaz koruma memuru örneği 2022
RESUL BAYRAM Yüksek Lisans Türkiye'nin kamu personel sisteminde liyakat ilkesinin uygulanabilirliği sorunu 2022
BURHAN BİÇER Yüksek Lisans Milli Eğitim Bakanlığı okullarında performans değerlendirme: Niğde ili örneği 2022
BASHİR AHMAD HAİDARİ Yüksek Lisans Afganistan'da yerel yönetimlerin yapılanma sorunu üzerine bir araştırma 2020
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-2021
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2021
Makaleler
Kamu Yönetiminde Hizmet İçi Eğitimin Personel Güçlendirmeye Olası Katkısı TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Hakemli - Open Academic Journals Index (OAJI), Scilit, International Index Copernicus - Özgün Makale - Route Educational & Social Sciense Journal - Doi: 10.17121/ressjournal.3445 2023
Sağlık Hizmet Alanı Çalışanlarının Mobbing Algıları: Sistematik Bir Derleme TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Hakemli - Türkiye Atıf Dizini, ACARINDEX, ASOS indeks, Google Scholar, İndex Copernicus ❖CiteFactor - Derleme Makale - MEYAD Akademi - Doi: 10.59007/meyadakademi.1326170 2023
Kamu Personelinin Örgütsel Bağlılığını Pekiştirecek Yasal Kurallar ve Uygulamalar: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Genel Bir Bakış TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Hakemli - Erih Plus, EBSCO, Index Copernicus, Scilit, DRJI - Özgün Makale - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi - Doi: 10.33712/mana.1332783 2023
Niğde İlinde Kamu Sektöründe Görev Yapan Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Ölçütlerine İlişkin Algıları BİÇER Burhan, TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.33707/akuiibfd.1278770 2023
Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynağının Tespiti ve Geliştirilmesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Gelen Kurumsal Girişimler TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Alanya Akademik Bakış - Doi: 10.29023/alanyaakademik.1133339 2023
Personel/İnsan Kaynakları Yönetimi Derslerinin Kamuda İnsan Kaynağını Etkin Kullanma Becerisine Olası Katkısına Dair İçerik Analizi TAHTALIOĞLU HAVA, ÖZGÜR HÜSEYİN Uluslararası - Hakemli - SIS, DRJI, International Index Copernicus, ESJI - Özgün Makale - International Journal of Business, Economics and Management Perspectives - Doi: 10.29228/ijbemp.66018 2022
Akademik Kadrolar Açısından Norm Kadro Uygulamalarına Genel Bir Bakış TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Alanya Akademik Bakış - Doi: 10.29023/alanyaakademik.888879 2021
Sustainable Development Education in Public Administration Graduate Programs: The Cases of Pamukkale and Nigde Omer Halisdemir Universities KULAÇ ONUR, TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Hakemli - Emerging Sources Citation Index (ISI indexed) - Özgün Makale - PRESENT ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT - Doi: 10.15551/pesd2021152002 2021
Türkiye’nin Yükseköğretim Kurumlarında Akademisyenlerin İdari Görevleri Açısından Cam Tavan Algısı Üzerine Bir Araştırma TAHTALIOĞLU HAVA,ÖZGÜR HÜSEYİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.30794/pausbed.655549 2020
Türkiye’de Akademisyenlerin İdari Görevlerine Dair ’Cam Tavan’ Algısı Ölçeği Geliştirme TAHTALIOĞLU HAVA,ÖZGÜR HÜSEYİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.735898 2020
The Role of Education in Realizing Sustainable Development in Turkey TAHTALIOĞLU HAVA, KULAÇ ONUR Uluslararası - Hakemli - Web of Science- ESCI - Özgün Makale - Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences 2019
Türkiye’de Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kamu Personeli Tarafından Benimsenmesinde Eğitim Faktörü TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - YASAMA DERGİSİ 2018
Postmodernizmin Türk Kamu Bürokratik Sistemine Yansıması TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Hakemli - EBSCOHost, Advanced Science Index, Open Academic Journal Index, Open Archives Initiative: - Derleme Makale - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2018
Türkiye'de Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı: Gazi Üniversitesi Örneği SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ,TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Hakemli - EBSCO, Acarındex, SOBİAD - Özgün Makale - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dergisi 2017
Stratejik Planlama Yaklaşımları Perspektifinde KARACADAĞ Kalkınma Ajansı Stratejik Planı (2011-2015) TAHTALIOĞLU HAVA,ÖZGÜR HÜSEYİN Uluslararası - Hakemli - RePEc and IDEAS Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), DOAJ Index Copernicu - Özgün Makale - İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 2016
Türkiye'de Kalkınma Ajansları Politikasının Çözümlenmesi: Süreç Analizi (Aşamalar Yaklaşımı) TAHTALIOĞLU HAVA,ÖZGÜR HÜSEYİN Uluslararası - Hakemli - EBSCO, Index Copernicus, New Jour, CAB Abstracts, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)SOBIAD (2016-...) - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2016
Türk Kamu Yönetimi Stratejik Plan Uygulamasında Sahiplenme ve Katılım Sorunları YILDIRIM HANDAN,TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Hakemli - Scientific Indexing Services , Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Open Academic Journals Index (OAJI),J-Gate ve Infobase Index tarafından indekslenmekte ULAKBIM tarafından izlenmektedir - Özgün Makale - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016
Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarında Cam Tavan Sendromunun Kadınlar Üzerindeki Etkileri TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Hakemli - Index copernicus, New Jour, CAB Abstracts, ProQuest ve EBSCOhost - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2016
Bildiriler
Kamu Personel Yönetiminde Liyakat Sisteminin Etkinleştirilmesinde Etiğin Yeri TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.10.2023 - 09.10.2023) - 4. INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS
Türkiye ve Azerbaycan Özelinde Kamu Personel Sistemine Yön Veren Temel Kanunların Karşılaştırılması TAHTALIOĞLU HAVA, ÖZGÜR HÜSEYİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.10.2022 - 12.10.2022) - Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlamasına Yönelik Kurumsal Girişimler TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Özet bildiri - (24.03.2022 - 26.03.2022) - 21.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR21)
Türkiye’de Kamu Personeli Olarak İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Sadakat Ödevi ÖZGÜR HÜSEYİN, TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Tam metin bildiri - (24.03.2022 - 26.03.2022) - 21.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR21)
Kamu Personel Yönetimi Dersinin İnsan Kaynağını Etkin Kullanma Yeterliliği Açısından Değerlendirilmesi TAHTALIOĞLU HAVA, ÖZGÜR HÜSEYİN Ulusal - Özet bildiri - (21.02.2019 - 23.02.2019) - 16. Kamu Yönetimi Sempozyumu ve Forumu (KAYFOR 16)
The Role of Education in Realising Sustainable Development in Turkey TAHTALIOĞLU HAVA, KULAÇ ONUR Uluslararası - Özet bildiri - (01.06.2018 - 03.06.2018) - The 13th Edition of Present Environment and Sustainable Development International Symposium
Kamu Politikasinda Rol Oynayan Aktörlerden Politikacilara Hizmet İçi Eğitimin Gerekliliği TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Tam metin bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - II. Uluslararası Multidisipliner ÇalışmalarıKongresi
Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı: Gazi Üniversitesi Örneği SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ, TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Özet bildiri - (01.11.2017 - 04.11.2017) - 15. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR15)
Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarında Cam Tavan Sendromunun Kadınlar Üzerindeki Etkileri TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Tam metin bildiri - (15.10.2015 - 17.10.2015) - 13. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR13)
Türkiye'de E-Belediye Uygulamalarının Belediyelerdeki Hizmet Yeterliliği ve Kalitesini Artırmadaki Rolü ÖKMEN MUSTAFA, TAHTALIOĞLU HAVA Ulusal - Tam metin bildiri - (11.05.2013 - 12.05.2013) - KAYSEM 8
Bürokrasinin Gelişimi ve Osmanlı Bürokrasisinin Cumhuriyet Dönemi Kamu Bürokrasisine Etkileri GÜLSOY MEHMET TEVFİK, TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.05.2011 - 05.06.2011) - 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
Kitap
Kent ve Çevre Politikaları Ekseninde Yerel Yönetimler TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi Kültürünün Yerleşmesinde Hizmet Talep Edenlerin Rolü - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:NOBEL BİLİMSEL ESERLER - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:322 - ISBN:978-625-398-404-5 - (Bölüm Sayfaları:261 - 288) 2023
Public Policy Analysis in Turkey Past, Present and Future TAHTALIOĞLU HAVA, ÖZGÜR HÜSEYİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Analysis of Contracted Public Personnel Policy of Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PETER LANG - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:432 - ISBN:978-3-631-80198-7 - (Bölüm Sayfaları:147 - 161) 2019
Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Systemic Problems of Public Personnel Management in Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI Global Publisher of Timely Knowledge - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:543 - ISBN:9781799849780 - (Bölüm Sayfaları:366 - 379) 2021
Kamu Yönetimi Bakımından Yerel ve Küresel Ölçekte Düşünceler ve Kurumlar TAHTALIOĞLU HAVA, ÖZGÜR HÜSEYİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye'de Kamu Kurumlarında Çalışan Kadınların Karşılaştığı 'Cam Tavan' Sendromu ve Algısı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:432 - ISBN:978-625-7315-81-4 - (Bölüm Sayfaları:397 - 430) 2021
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Konularında Bilimsel Değerlendirmeler TAHTALIOĞLU HAVA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kamuda Kariyer Sistemiyle İstihdam Edilen Personelin Performans Değerlendirme Sorunsalı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:354 - ISBN:9786258117424 - (Bölüm Sayfaları:43 - 56) 2022