Eğitim Bilgileri
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/ Tez adı : Mekkî ve medenî ayetlerin semantik çerçevesi: İtaat ve ittiba kavramları örneği 2010-2018
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Ra'd suresi 31. ayeti bağlamında ve Kur'an bütünlüğü içerisinde Kur'an'ın söz bakımından etki gücü 2006-2010
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./ 2000-2001
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI 2018-
Yönetilen Tezler
SELAHATTİN CENGİZ Yüksek Lisans BURSALI MEHMED TÂHİR BEY'İN İLMİ KİŞİLİĞİ VE DELÎLÜ'T-TEFÂSİR İSİMLİ ESERİNİN TEFSİR USULÜNDEKİ YERİ 2023
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Makaleler
Kur’an’da İç İletişim SADAN HAMZA Uluslararası - Hakemli - İSAM, TEİ/TÜRK EĞİTİM İNNDEKSİ, MLA-ESJI, INDEX İSLAMİCUS, SCIENCE INDEX - Özgün Makale - Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi - Doi: 10.46868/atdd.2023. 2023
Kur’an ve Sünnet Bağlamında Doğal Afetlere Karşı Takınılması Gereken Bazı Tutum ve Davranışlar SADAN HAMZA, GURBET MAHMUT, KARAOĞLAN ARSLAN Uluslararası - Hakemli - INDEX ISLAMICUS, EBSCO, DOAJ - Özgün Makale - Ulum Dergisi - Doi: 10.54659/ulum.1347103 2023
Kur’an Bağlamında Milli Kimlik ve Dil SADAN HAMZA Ulusal - Hakemli - İSAM- TEİ/TÜRK EĞİTİM İNNDEKSİ- MLA - Özgün Makale - Akif 2021
Ayetlerin Mekkîlik ve Medenîliği: Bakara Suresi Son İki Ayeti Örneği SADAN HAMZA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2020
İtaat ve İttiba Kavramlarının Anlamsal Çerçevesi ve Kur’an’da Kullanımı SADAN HAMZA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Doi: 10.35209/ksuifd.707832 2020
Bildiriler
KUR’AN’DA PEYGAMBERLERİN SOSYAL HİZMETLERLE İLGİLİ PRATİKLERİNE DAİR BİR İNCELEME SADAN HAMZA Uluslararası - Özet bildiri - (13.10.2023 - 15.10.2023) - KARADENİZ 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Kur’an Bağlamında Peygamberler Özelinde Duanın Şahsiliğine Dair Bir Analiz SADAN HAMZA Uluslararası - Özet bildiri - (27.09.2023 - 27.09.2023) - 2. ULUSLARARASI İPEK YOLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
KUR’AN’A VE SÜNNETE GÖRE DOGAL AFETLERE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ KARAOĞLAN ARSLAN, GURBET MAHMUT, SADAN HAMZA Uluslararası - Özet bildiri - (21.05.2023 - ) - ACADEMY 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE STUDIES
KUR'AN'A GÖRE İKTİSADİ HAYATTA AHLAK VE İNŞA ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME SADAN HAMZA Uluslararası - Özet bildiri - (04.11.2022 - 04.11.2022) - VI. ULUSLARARASI AHMED-İ HANİ SEMPOZYUMU: AHLÂK VE İNŞÂ
TÜRKİ CUMHURİYETLERLE EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ: TEFSİR ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI ÖRNEĞİ SADAN HAMZA Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.06.2022 - ) - IX. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / İSMAİL GASPIRALI OTURUMU
Kitap
MEKKÎ VE MEDENÎ AYETLERİN SEMANTİK ÇERÇEVESİ: İTAAT VE İTTİBA KAVRAMLARI ÖRNEĞİ SADAN HAMZA Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kimlik Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:186 - ISBN:9786052345334 2017
KUR'AN'I ANLMADA YÖNTEM SADAN HAMZA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:RİVAYET TEFSİRİNDE MÜFESSİRİN TERCİHİNİN BELİRLEYİCİLİĞİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İLAHİYAT - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:358 - ISBN:978-625-6961-03-6 - (Bölüm Sayfaları:323 - 358) 2022
TEMEL İSLAM KAYNAKLARINDA AHLAK VE İNŞA SADAN HAMZA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:KUR'AN'A GÖRE İKTİSADİ HAYATTA AHLAK VE İNŞA ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:KİTAP DÜNYASI - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:305 - ISBN:9786053515869 - (Bölüm Sayfaları:181 - 193) 2022
MEKKÎ VE MEDENÎ AYETLERİN SEMANTİK ÇERÇEVESİ: İTAAT VE İTTİBA KAVRAMLARI ÖRNEĞİ SADAN HAMZA Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Yaz Yayınları - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:320 - ISBN:978-625-6524-60-6 2023
RA’D SURESİ 31. AYETİ BAĞLAMINDA KUR’AN’IN SÖZ BAKIMINDAN ETKİ GÜCÜü SADAN HAMZA Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:kimlik yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:88 - ISBN:9786052345344 2017
Niğdeli Âlimler: Eserler ve Düşünceler SADAN HAMZA, AYHAN BAYRAM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:KUTBÜDDÎN İZNİKÎ’NİN TEFSİRİNİN TAHLİLİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kitap Dünyası - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:410 - ISBN:978-605-351-531-9 - (Bölüm Sayfaları:69 - 84) 2022
Niğdeli Âlimler: Eserler ve Düşünceler SADAN HAMZA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:AHMED-İ NÂMÎ VE DİVÂN’INDA KUR’ÂNÎ REFERANSLAR - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kitap Dünyası - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:410 - ISBN:978-605-351-531-9 - (Bölüm Sayfaları:219 - 231) 2022
KUR’ÂN’A VE TEFSİRE ADANMIŞ ÖMÜRLER SADAN HAMZA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:ZEKİ DUMAN - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ÇAMLICA YAYINLARI - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:395 - ISBN:978-625-8427-19-6 - (Bölüm Sayfaları:221 - 236) 2022