Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Marka Kent Niğde Projesi (01.03.2018-20.06.2019)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (01.01.2014-31.12.2014)
İdari Görevler
Dekan NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2019
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2018
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016-2016
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016-2016
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2014
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2015
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2015
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2015
MYO/Yüksekokul Müdürü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003-2005
Makaleler
BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDEKİ TEKNOLOJİK DEĞİŞİKLİĞİN HAMMADDE MALİYETİNE ETKİSİ BENGÜ HALUK, NAZLİ KANAL ELİF Uluslararası - Hakemli - Scientific Indexing Services, Index Copernicus, Asos Indeks, Research Bible - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.56574/nohusosbil.1105169 2022
Bilim İnsanlarının Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN, BENGÜ HALUK, BULUT ELİF, ÇELİK SERPİL Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.18037/ausbd.959245 2021
Maliyet Düşürme Yöntemi Olarak Dijital İkiz ve Otomotiv Endüstrisindeki Yeri BENGÜ HALUK, FİDANCAN CAN Uluslararası - Hakemli - Scientific Indexing Services, Index Copernicus, Asos Indeks, , Research Bible - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2021
BIST Kimya Ve Metal Ana Sanayi Sektörlerindeki İmalat İşletmelerinde Maliyet Yapışkanlığının Test Edilmesine İlişkin Bir Uygulama BENGÜ HALUK,FİDANCAN CAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.685931 2020
İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetilmesi Plan Program Hazırlama Aşamaları ve Uygulaması BENGÜ HALUK,Berber Ece Uluslararası - Hakemli - EBSCOHOST,Business SourceComplete - Özgün Makale - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 2016
Global Credit Crunch and Accounting BENGÜ HALUK,CAN AHMET VECDİ,DEMİRGÜNEŞ HÜSEYİN NAZMİ KARTAL Uluslararası - Hakemli - EBSCO EconLit - Özgün Makale - Yönetim ve ekonomi 2014
NİĞDE İLİNDEKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA BAKIŞ AÇILARININ AMPİRİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ BENGÜ HALUK,ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,çelik serpil Uluslararası - Hakemli - EBSCO,ProQuest - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2014
Product Life Cycle Costing Methodology Bengü Haluk, Kara Ekrem Uluslararası - Hakemli - Proquest - Özgün Makale - Banking and Finance Letters 2010
Muhasebe Meslek Mensuplarının Güncel Sorunları Uygulamada Karşılaştıkları Yetersizlikler ve Meslek Odalarından Beklentilerin Unvanları ve Mesleki Deneyim Süreleri Yönüyle İncelenmesi Türkiye Genelinde Bir Araştırma Özulucan Abitter, Bengü Haluk, Özdemir F Serkan Ulusal - Hakemli - Alan Endeksi - Özgün Makale - Muhasebe ve denetime Bakış Dergisi 2010
Muhasebe Eğitiminin İşletme Beklentilerini Karşılama Düzeyinin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi Bengü Haluk, Altun Musa Ulusal - Hakemli - Alan Endeksi - Özgün Makale - Sakarya Üniversitesi Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu, Ali Fuat Cebesoy Anısına Armağan Dergisi 2010
An Evaluatıon About The Importance Of Crıterıa Determınıng The Allocatıon Sequence In Step Down Allocatıon Of Manufacturıng Overhead Costs Bengü Haluk, Can A Vecdi Uluslararası - Hakemli - Alan Endeksi - Özgün Makale - Ege Akdemic Review 2010
The Role Of Activity Based Budgeting On Target Costing Practices BENGÜ HALUK Uluslararası - Hakemli - Alan endeksi - Özgün Makale - Süleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2010
Çevre Muhasebesinin Muhasebenin Temel Kavramlarından Sosyal Sorumluluk Kavramı Bağlamında Temellendirilmesi Bengü Haluk, Can A Vecdi Ulusal - Hakemli - Alan Endeksi - Özgün Makale - C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2009
Hastane İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulaması Bengü HAluk, Arslan Seçkin Ulusal - Hakemli - Alan Endeksi - Özgün Makale - Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 2009
Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Marka Değerinin Ölçülmesi ve TMS 38 Göre Muhasebeleştirilerek Mali Tablolara Yansıtılması BENGÜ HALUK Ulusal - Hakemli - Alan Endeksi - Özgün Makale - Gazi Ticaret Turizm Fakültesi Dergisi 2009
Kambiyo Kar veya Zararının Saptanmasında Stok Değerleme Yöntemlerinden Yararlanılması Can A Vecdi, Bengü Haluk Ulusal - Hakemli - Alan Endeksi - Özgün Makale - Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 2006
Ekonomik Katma Değer ve Balanced Scorecard Yaklaşımlarının Entegrasyonu Bengü Haluk, Demirgüneş Kartal Ulusal - Hakemli - Alan Endeksi - Özgün Makale - ,Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi 2006
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminde Faaliyet Seviyelerinde Maliyet Uygulaması BENGÜ HALUK Ulusal - Hakemli - AlanEndeksi - Özgün Makale - Muhasebe Finansman Dergisi 2005
Ekonomik Katma Değer EVA Bakış Açısı ile Faaliyet Tabanlı Maliyet FTM Uygulaması Bengü Haluk, Demirgüneş Kartal Ulusal - Hakemli - Alan Endeksi - Özgün Makale - Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 2005
Bildiriler
KOBİ LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER Can A Vecdi, Bengü Haluk, Kara Ekrem Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.05.2011 - 05.06.2011) - 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongres
BOBİ FRS ile TFRS Seti Arasındaki Farklılıklara Dair Bir Envanter Çalışması ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,BENGÜ HALUK,Aksoy Serpil Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2018 - 30.06.2018) - 4. International Congress on Economics and Business
FRS ile TFRS Seti Arasındaki Farklılıklara Dair Bir Envanter Çalışması ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,BENGÜ HALUK,ÇELİK SERPİL Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2018 - 30.06.2018) - 4. International Congress on Economics and Business
Farklı Disiplenlerde Çalışan Bilim İnsanlarının Finansal Tutum Ve Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,BENGÜ HALUK,BULUT ELİF,ÇELİK SERPİL Uluslararası - Özet bildiri - (24.10.2019 - 25.10.2019) - 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Maliyet Yapışkanlığı: BİST İmalat Sektörunün Çeşitli Alt Sektörlerinde Bir Uygulama BENGÜ HALUK,FİDANCAN CAN Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2019 - 25.10.2019) - 6.Uluslararası Muhasebe Finans Kongresi
FARKLI DİSİPLENLERDE ÇALIŞAN BİLİM İNSANLARININ FİNANSAL TUTUM VE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,BENGÜ HALUK,BULUT ELİF,ÇELİK SERPİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.10.2019 - 25.10.2019) - 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Küresel Finansal Kriz ve Muhasebe Can A Vecdi, Bengü Haluk Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.12.2009 - 23.12.2009) - Global Maliye Buhranı:İktisadi Tehlikesizliğin Azerbaycan Modeli ve Dünya Tecrübesi
Türkiye’de Muhasebe Yükseköğretimi Ve Aktif Programlar Üzerine Bir Değerlendirme ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,CAN AHMET VECDİ,BENGÜ HALUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.05.2017 - 23.05.2017) - 3. International Congress on Economics and Business
KOBİ LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ ALGISININ TESPİTİNE YÖNELİK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Can A Vecdi, Bengü Haluk, Kara Ekrem Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.06.2011 - 17.12.2009) - 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongres
Başarı Analizlerinin Hedef Maliyetlemeye Uyarlanması BARAL GÖKHAN,CAN AHMET VECDİ,BENGÜ HALUK Uluslararası - Özet bildiri - (14.12.2017 - 17.12.2017) - 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
BAŞABAŞ ANALİZLERİ’NİN HEDEF MALİYETLEME’YE UYARLANMASI CAN AHMET VECDİ,BARAL GÖKHAN,BENGÜ HALUK Uluslararası - Özet bildiri - (14.12.2017 - 15.12.2017) - ICAFR’xx17
Geride Kalan 10 Yılın Ardından Muhasebe Meslek Mensuplarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını Öğrenme ve Uygulama Düzeylerine Yönelik Bir Değerlendirme ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,CAN AHMET VECDİ,BENGÜ HALUK,TOKSÖZ TUBA Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.09.2017 - 12.09.2017) - 15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
İşletmelerin Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Sistemlerinin ÖZ YETKİNLİK ler Kavramı Bağlamında İrdelenmesi Bengü Haluk, Can A Vecdi Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.05.2009 - 16.05.2009) - 1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi
Genel İmalat Maliyetlerinin Kademeli Dağıtımında Dağıtım Sırasını Belirleyen Kriterlerin Önemi Üzerine Bir Değerlendirme Bengü Haluk, Can Avecdi Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.06.2009 - 11.06.2009) - 7.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
MALİYET YAPIŞKANLIĞI: TÜRKİYE VE ENDONEZYA KARŞILAŞTIRMASI BENGÜ HALUK, FİDANCAN CAN Uluslararası - Özet bildiri - (05.11.2021 - ) - 8. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
KOVİD-19 Salgınının Giderler Üzerindeki Etkisi BENGÜ HALUK,FİDANCAN CAN,ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.10.2020 - 03.10.2020) - I. Uluslararası Denetim ve Güvence Hizmetleri Sempozyumu
Kitap
Çok Boyutlu Kurumsal Performans Yönetiminde Balans Skor Kart ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,BENGÜ HALUK,Bayar Özdemir Hatice Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyasal Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:90 2016
ENTELLEKTÜEL SERMAYE Ölçülmesi Muhasebesi Raporlanması ve Yönetimi TÜRK ZEYNEP,BENGÜ HALUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Kitabevi - Sayfa Sayısı:32 - ISBN:978-605-397-083-5 2010
ENTELLEKTÜEL SERMAYE Ölçülmesi Muhasebesi Raporlanması ve Yönetimi TÜRK ZEYNEP,BENGÜ HALUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Kitabevi - Sayfa Sayısı:19 - ISBN:978-605-397-083-5 2010
PANDEMİ SÜRECİNDE MUHASEBE VE FİNANS BENGÜ HALUK, FİDANCAN CAN, KARAKAŞ ELİF Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:COVID 19 SALGINININ BİST KİMYA, İLAÇ, PETROL VE PLASTİK ÜRÜNLER İMALATI SEKTÖRÜNÜN KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti. - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:470 - ISBN:978-625-8443-27-1 - (Bölüm Sayfaları:149 - 165) 2021
Editör
16. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı KOL SUAT,BEŞİRLİ HAYATİ,ÇORUH HACER,ÖZDEMİR MUSTAFA ÇAĞLAR,ERDOĞAN EKREM,KAÇMAZ MUHAMMET,ŞAN FİLİZ,TUZCUOĞLU FERRUH,İMAMOĞLU ABDÜLVAHİT,AKSU DURSUN,İNANÇLI SELİM,SÜMER KUTLUK KAĞAN,ŞAK NAZAN,ÇÖTOK TUFAN,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,ESEN SİNAN,TUNA GÜLFEN,ÇİTÇİ UMUT SANEM,COŞKUN SEVDA YAŞAR,ÜNĞAN MUSTAFA CAHİD,SÜTÜTEMİZ NİHAL,KÖSEOĞLU ÖZER,NACAK OSMAN,YILDIZ HABİB,BENGÜ HALUK,ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,ALTUNIŞIK REMZİ,İSKENDER MURAT,ŞAHİN KÖKSAL,AKINCI ÇÖTOK NESRİN,YAMAN ÇETİN,HERGÜNER GÜLTEN,URAL SELÇUK,ÖZTÜRK GÜLİN,MİRZAOĞLU SIVACI FATMA GÜLAY,TÜRKAY OĞUZ,KOCA MEHMET KÜRŞAT,GÜLBEYAZ KÜRŞAD,ERCAN MURAT,TAŞKIN KAMİL,AKBIYIK ADEM,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,CAN MUHAMMED ZAHİT,ŞANVER CAHİT Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı - Editör - ISBN:978-975-498-251-0 2018
Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi CAN AHMET VECDİ, ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN, BENGÜ HALUK Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi - Editör 2021
16. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı KOL SUAT,BEŞİRLİ HAYATİ,ÇORUH HACER,ÖZDEMİR MUSTAFA ÇAĞLAR,ERDOĞAN EKREM,KAÇMAZ MUHAMMET,CAN MUHAMMED ZAHİT,ŞAN FİLİZ,TUZCUOĞLU FERRUH,İMAMOĞLU ABDÜLVAHİT,AKSU DURSUN,İNANÇLI SELİM,SÜMER KUTLUK KAĞAN,ŞAK NAZAN,ÇÖTOK TUFAN,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,ESEN SİNAN,TUNA GÜLFEN,ÇİTÇİ UMUT SANEM,COŞKUN SEVDA YAŞAR,ÜNĞAN MUSTAFA CAHİD,SÜTÜTEMİZ NİHAL,KÖSEOĞLU ÖZER,NACAK OSMAN,YILDIZ HABİB,ŞANVER CAHİT,BENGÜ HALUK,ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,ALTUNIŞIK REMZİ,İSKENDER MURAT,ŞAHİN KÖKSAL,AKINCI ÇÖTOK NESRİN,YAMAN ÇETİN,HERGÜNER GÜLTEN,URAL SELÇUK,ÖZTÜRK GÜLİN,MİRZAOĞLU SIVACI FATMA GÜLAY,TÜRKAY OĞUZ,KOCA MEHMET KÜRŞAT,GÜLBEYAZ KÜRŞAD,ERCAN MURAT,TAŞKIN KAMİL,AKBIYIK ADEM,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını - Editör - ISBN:978-975-498-252-7 2018
6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRE BİLDİRİ KİTABI CAN AHMET VECDİ,BENGÜ HALUK,ÖZDEMİR FEVZİ SERKAN,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,KÜÇÜKER METEHAN,ÇELİK MEHMET SİNAN,BAŞARAN NİZAMETTİN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Dijital - Editör 2019
15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası - Diğer Yayınlar - Yayın Evi: Bidiri Kitabı - Editör 2017
Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF derğisi BENGÜ HALUK,DERAN ALİ,ÖZULUCAN ABİTTER,GÜRBÜZ ESEN,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,DOĞAN SELEN,BÜLBÜL HASAN,KILIÇ SELİM,YÜCEL FATİH,UÇAN OKYAY,AKIN MURAT,ARSLAN SEÇKİN,ALPER ALİ EREN,ŞAHİN ÇİĞDEM Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Ömer Halisdemir Üniversitesi - Yayın Kurulu Üyeliği 2016
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi BENGÜ HALUK Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı - Yayın Kurulu Üyeliği 2016