Eğitim Bilgileri
Post-Doktora University of London-Kings College London Educational and Professional Studies 2009-2010
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : The acquisition of science process skills through guided (teacher-directed) inquiry 2002-2008
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : The assessment of the biology items in the 1998-2001 secondary school institutions student selection and placement tests 2001-2002
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Potentilla recta L. (Rosaceae) grup A, B, ve C polen morfolojilerinin ışık elektron mikroskoplarında karşılaştırmalı incelenmesi 1993-2001
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR./ 1988-1992
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2019-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2010-2019
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2008-2010
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2001-2008
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ 1995-2001
Yönetilen Tezler
İSMAİL KILIÇ Yüksek Lisans Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının E-Öğrenmeye Hazırbulunuşluluklarına Etkisi 2022
ASUMAN İLK Yüksek Lisans Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının fen bilimleri dersinde öğrencilerin akademik başarısına ve tutumuna etkisi 2019
ŞABAN AYDOĞAN Yüksek Lisans EBA destekli öğretimin 4. sınıf öğrencilerinin "ısı-sıcaklık" ve "erime-çözünme" konularında kavram yanılgılarına ve tutumlarına etkisi 2014
SOYKAN SEVİL Yüksek Lisans ARCS motivasyon modelinin maddenin tanecikli yapısı ünitesinde öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonuna etkisi: Bir karma yöntem araştırması
İdari Görevler
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Farabi Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Anabilim Dalı Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Dersleri Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Lisans Öğrenci Danışmanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
ABD Tehlikeli Atık Sorumlusu NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2020
Farabi Koordinatörü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-
Fakülte Tehlikeli Atık Sorumlusu NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2019
Ödüller
Travel Award American Educational Research Association Mesleki Dernekler, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2004
Mentiune Speciala (Mansiyon Ödülü) Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Diğer, ROMANYA 2007
2nd ESO-EAAE Astronomy Summer School Kurs Ücreti European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere, European Association for Astronomical Education Diğer, ALMANYA 2008
Katılım desteği Deutsches Museum Kamu, ALMANYA 2008
Young Researcher Award The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Junior Researchers (JURE) Mesleki Dernekler, BELÇİKA 2004
Bildiriler
A pilot nature education in national parks program: the case of Küre and Ilgaz mountain national parks KÖKSAL ELA AYŞE,ERDOĞAN MEHMET,AYDEMİR murat,ÖNER ARMAĞAN FULYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (31.08.2009 - 04.09.2009) - European Science Education Research Association 2009
Pollen morphology in Groups A B and C of Potentilla recta LRosaceae. PINAR NUR MÜNEVVER,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (30.08.2008 - 05.09.2008) - 12th International Palynological Congress (IPC-XII 2008) and 8th InternationalOrganisation of Palaeobotany Conference - Doi: 10.1007/s00334-007-0135-5
Okul öncesi fen eğitiminde doğa tarihi Müzesi: Bir örnek KÖKSAL ELA AYŞE,ALPAGUT BERNA Ulusal - Tam metin bildiri - (30.06.2004 - 03.07.2004) - I. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi
Factors effecting students’ performances on an environment achievement test. ÖNER ARMAĞAN FULYA,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (29.10.2010 - 31.10.2010) - World Conference on Learning, Teaching and Administration - Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.12.369
Fen Öğretmen Adaylarının Derslerinde Özel Gereksinimli Öğrencileri Dahil Etmeye Yönelik Planlamaları KÖKSAL ELA AYŞE,aydoğdu buse Ulusal - Özet bildiri - (28.03.2019 - 29.03.2019) - 1.GENİŞLETİLMİŞ ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER BÖLGE ÇALIŞTAYI
Türk Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Kazak Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programlarının Anahtar Yetkinlikler Açısından İncelenmesi KÖKSAL ELA AYŞE, Bulkhanova Kidirbaikyzy Dana, Serikkyzy Bataeva Dariga Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.09.2021 - 29.09.2021) - 19. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ SOYKAN SEVİL,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.04.2018 - 30.04.2018) - X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE ALGILARI KÖKSAL ELA AYŞE,GEBELEK ZEYNEP Uluslararası - Özet bildiri - (27.04.2018 - 30.04.2018) - X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
FARKLI SINIF SEVİYESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ANLAMALARI KÖKSAL ELA AYŞE,BABACAN MUHAMMMED ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (27.04.2018 - 30.04.2018) - X. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Contrıbutıon Of Vırtual Museum Actıvıty On Fossıl-Mummy Conceptıons Of Pre-Servıce Teachers KÖKSAL ELA AYŞE, ÖNER ARMAĞAN FULYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.11.2021 - ) - International Scientific and Practical Conference 'Systemic Aspects of the Modernization of Science and Education
RESILENCE PRACTICES OF TEACHERS IN A MIDDLE SCHOOL KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 28.10.2018) - VI.KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
Fen Öğretmen Adaylarının Projeye İlişkin Düşünceleri TUNÇEL MEHMET,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (5. UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi)
Fen Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Öz Yeterlikleri TUNÇEL MEHMET,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5th International Congress on Political, Economic and Social Studies (5. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi)
İlkokul fen bilimleri ders kitaplarının toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi (Evaluatıon Of Prımary Scıence Textbooks In Terms Of Socıetal Gender) KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2017 - 27.10.2017) - V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
An investigation of the space-time relations skill at primary education MAK ASUMAN,POYRAZ ÜMMÜGÜLSÜM,KAYA FUNDA,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (24.04.2014 - 26.04.2014) - 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications Technology
ENVIRONMENTAL EDUCATION PROJECTS IN BIOLOGY KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.08.2021 - 29.08.2021) - INTERNATIONAL PROFESSIONAL EDUCATION CONFERENCE (ONLINE)
Heritage in Turkish elementary science education KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (23.04.2015 - 26.04.2015) - International Conference on Education in Mathematics, Science Technology
Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin bir oyun etkinliğiyle ilgili görüşleri Elementary science teacher education students views on a play activity MOLU ZEHRA,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (23.04.2015 - 26.04.2015) - International Conference on Education in Mathematics, Science Technology
Probleme dayalı öğrenme etkinliğinin öğrencilerce değerlendirilmesi KÖKSAL ELA AYŞE,MOLU ZEHRA,ÖZDEMİR GÖKHAN,KAHYAOĞLU HÜLYA,TUNÇEL MEHMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.04.2015 - 26.04.2015) - International Conference on Education In Mathematics, Science Technology.
Ortaokul fen ve teknoloji dersinde müzikli fen animasyonu kullanımı hakkında öğretmen görüşleri akyol buket,KAHYAOĞLU HÜLYA,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.04.2015 - 26.04.2015) - International Conference on Education In Mathematics, Science Technology.
An examination of illustrations in the seventh grade Turkish science textbook KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (22.11.2013 - 24.11.2013) - International Symposium on Changes and New Trends In Education
Fen Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası ve Tarihi Öğreniminde Sanal Müzelerin Katkısı KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (22.09.2021 - ) - International Conference of Educational Technology and Online Learning
Karekod Etkinliğinin Öğretmen Adaylarının Böcek Koruma Görüşlerine Katkısı KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (22.09.2021 - ) - The International Conference of Educational Technology and Online Learning
Disiplinler arası öğretim yaklaşımının öğretmen ve yönetici görüşleri açısından incelenmesi İLK ASUMAN,KÖKSAL ELA AYŞE,KAHYAOĞLU HÜLYA Uluslararası - Özet bildiri - (19.05.2016 - 21.05.2016) - International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology
Attitudes of pre service science teachers towards the aim of experiments KÖKSAL ELA AYŞE,ÖNER ARMAĞAN FULYA Uluslararası - Özet bildiri - (19.05.2016 - 21.05.2016) - International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology
Experiments in Turkish chemistry education A review of research KÖKSAL ELA AYŞE,KAHYAOĞLU HÜLYA Uluslararası - Özet bildiri - (19.05.2016 - 21.05.2016) - International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology
Fen bilgisi öğretmen adaylarının Genel Kimya II laboratuvarına ilişkin görüşleri KAHYAOĞLU HÜLYA,MOLU ZEHRA,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.05.2016 - 21.05.2016) - International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology
STUDENTS’ UNDERSTANDING OF GAS CONCEPTS KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.04.2018 - 21.04.2018) - II. International Rating Academy Congress on HOPE (II. Uluslararası Rating Academy Kongresi: UMUT)
BİLİMİN DOĞASI VE TARİHİ EĞİTİMİNDE FUAT SEZGİN'İN ÇALIŞMALARINDAN ETKİNLİKLER KÖKSAL ELA AYŞE, ELMAS DERYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.03.2021 - 19.03.2021) - International scientific-practical online conference «Problems and prospects of modern education development in Kazakhstan»
Fen Öğretmen Adaylarının Fuat Sezgin’in İslam Kültür Dünyasının Bilimler Tarihindeki Yeri Kitabı Düşünceleri. KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2019 - 19.10.2019) - VII. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Environmental Education Projects in Secondary Biology Courses. KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (17.10.2012 - 21.10.2012) - 9th International Conference on Hands on Science (HSCI’2012)
Self-efficacy Beliefs of Pre-Service Elementary Science Teachers on Fieldtrips KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (17.10.2012 - 21.10.2012) - 9th International Conference on Hands on Science (HSCI’2012)
9-12. sınıf biyoloji derslerinde bilim insanlarından yararlanma KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (16.05.2014 - 18.05.2014) - The International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology
Use of worksheets when teaching/learning about mixtures KÖKSAL ELA AYŞE,KOÇYİĞİT SEMRA,ÇAĞLAR DÜRDANE Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.07.2012 - 20.07.2012) - 22nd International Conference on Chemistry Education 11th European Conference on Research in Chemistry Education (ICCE 22 ECRICE 11)
Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Fen Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi KÖKSAL ELA AYŞE,ÖNER ARMAĞAN FULYA Ulusal - Tam metin bildiri - (15.04.2006 - 17.04.2006) - Türkiye’xxnin Avrupa Birliği’xxne Bütünleşme Sürecinde İlköğretim Eğitimi Sempozyumu
GRADE 2ND SCIENCE TEACHING STUDENTS 'AWARENESS ABOUT STEM İNAN SURYE, KÖKSAL ELA AYŞE, Sadykova Damezhan Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.11.2020 - 15.11.2020) - TURK-COSE 2020: II. INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONGRESS on SCIENCE and ENGINEERING
OPINIONS OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS ON VALUES EDUCATION Aysin Ayça Sema, Özkul Ayşe, Kaya Buket, Yapıcı Merve, Güngör Uğur, MOLU ZEHRA, KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.11.2020 - 13.11.2020) - ETHNOPEDAGOGY IN THE WORLD AND KAZAKHSTAN SYSTEM OF EDUCATION: METHODOLOGY, PRACTICE, PROSPECTS
Science Process Skills in Hands-on Science Activities KÖKSAL ELA AYŞE,ÖNER ARMAĞAN FULYA Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.07.2005 - 16.07.2005) - 2nd International Conference Hands-on Science: Science in a Changing Education ( HSci2005)
The elementary science teachers’ use of measurement and evaluation techniques KÖKSAL ELA AYŞE,YILDIRIM HÜLYA Uluslararası - Özet bildiri - (13.06.2010 - 18.06.2010) - XIV IOSTE International Symposium on SOCIO-CULTURAL AND HUMAN VALUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION
Genel Kimya Dersinde Eğitsel Oyunların Kullanımı ve Etkililiği. MOLU ZEHRA,KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (12.12.2019 - 13.12.2019) - VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Pre-service Science Teachers’ Attitudes toward Chemistry Laboratory and Perceived Difficulty of Experiments. KÖKSAL ELA AYŞE,MOLU ZEHRA Uluslararası - Özet bildiri - (12.12.2019 - 13.12.2019) - VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Evaluation of Secondary Biology Textbooks for Sustainable Development KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (12.05.2016 - 14.05.2016) - 14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education
PRE SERVICE SCIENCE TEACHERS VIEWS REGARDING THEIR VISITS TO THE POTATO RESEARCH STATION KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.05.2016 - 14.05.2016) - 14TH INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION
Assessment of biology items in 2000 Secondary School Institutions Student Selection and Placement Test. KÖKSAL ELA AYŞE,BERBEROĞLU HALİL GİRAY Uluslararası - Özet bildiri - (12.04.2004 - 16.04.2004) - AERA 2004 Annual Meeting
Fen eğitiminde laboratuvar güvenliği BORA HACER,KÖKSAL ELA AYŞE Ulusal - Özet bildiri - (11.09.2014 - 14.09.2014) - XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Elementary Teachers’xx and Administrators’xx Opinions of Interdisciplinary Approach ALAKÖSE GAMZE,KÖKSAL ELA AYŞE,KAHYAOĞLU HÜLYA Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2015 - 12.05.2015) - The International Congress on Education for the Future: Issues and Challanges-ICEFIC 2015
Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarının Program Açısından Değerlendirilmesi KÖKSAL ELA AYŞE,BERBEROĞLU HALİL GİRAY Ulusal - Tam metin bildiri - (09.09.2004 - 11.09.2004) - Ulusal 6. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Assessment in higher education: Evaluation of pre-service students in science education department: The preliminary results for the practice teaching course KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (08.12.2004 - 09.12.2004) - International Conference on Learning and Assessment in Science, Engineering Management in Higher Education
Yaygın Öğrenme Ortamları: Milli parklarda çevre eğitimi programı’na katılanların öğrenme ve öğretim hakkındaki düşünceleri KÖKSAL ELA AYŞE Ulusal - Tam metin bildiri - (08.09.2005 - 10.09.2005) - Korunan Doğal Alanlar SempozyumU
Okul-çevre ilişkileri: Okul yönetici ve öğretmenlerinin fakülte ile işbirliğine yönelik görüşleri KÖKSAL ELA AYŞE,AKYOL BUKET Ulusal - Özet bildiri - (08.05.2014 - 10.05.2014) - 9. Ulusal Eğitim Yönetici Kongresi
Fen bilgisi öğretmen adaylarının radyoaktiflikle ilgili bilgi düzeyleri MOLU ZEHRA,KAHYAOĞLU HÜLYA,KÖKSAL ELA AYŞE Ulusal - Özet bildiri - (07.09.2015 - 10.09.2015) - IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
Niğde Üniversitesi öğretim elemanlarının küresel ısınma hakkındaki görüşleri Özsoy Emrah,KÖKSAL ELA AYŞE Ulusal - Özet bildiri - (07.09.2012 - 09.09.2012) - II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi
Türkiye’de çocuk hakları ve çocuklara şiddet uygulamama TUTKUN ÖMER FARUK,KÖKSAL ELA AYŞE Ulusal - Özet bildiri - (07.06.2001 - 09.06.2001) - X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
1998–2001 Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları’nda çıkan biyoloji sorularının içerik analizi KÖKSAL ELA AYŞE Ulusal - Özet bildiri - (06.07.2004 - 09.07.2004) - XIII. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Türk Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Afet Kavramları KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2021 - 07.10.2021) - 3. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc)
Maddenin tanecikli yapısı konusu’xxnun eski ve yeni fen öğretim programları ve ders kitaplarında karşılaştırılması. KÖKSAL ELA AYŞE,ULUÇINAR SAĞIR ŞAFAK,ÖNER ARMAĞAN FULYA Ulusal - Tam metin bildiri - (05.09.2007 - 07.09.2007) - XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
The Design of an Integrated Biology Curriculum Unit Using School Museum KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (05.07.2004 - 09.07.2004) - The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) 7th Conference of the JUnior REsearchers (JURE)
İlköğretim fen bilimleri dersinde biyolojik çeşitlilik KÖKSAL ELA AYŞE Ulusal - Özet bildiri - (04.09.2014 - 06.09.2014) - 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
The content analysis of Turkish elementary science curriculum with respect to astronomy topics KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (04.07.2008 - 09.07.2008) - 2nd ESO-EAAE Astronomy Summer School
Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Uygulamaları KÖKSAL ELA AYŞE Ulusal - Özet bildiri - (03.10.2016 - 03.10.2016) - Ulusal UI GreenMetric Çalıştayı
Türkiye’de İlk ve orta öğretim ders kitaplarında enerji kaynakları ve yönetimi KÖKSAL ELA AYŞE,ÖNER ARMAĞAN FULYA Ulusal - Tam metin bildiri - (03.06.2005 - 04.06.2005) - Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Yönetimi Sempozyumu
Evrim Eğitimde Örnek Öğretim Deseni KÖKSAL ELA AYŞE,ARSLAN HARİKA ÖZGE Ulusal - Tam metin bildiri - (03.05.2007 - 04.05.2007) - Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu
Müzede fen eğitimi ve sanal müzeler KÖKSAL ELA AYŞE Ulusal - Özet bildiri - (02.04.2011 - ) - TAKEV Okulları Bilgi Çağında Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu
Kitap
Niğde Şehrinin Evsel Atık Sorunu Velilerin Evsel Atık Konusunda Görüşleri Raporu ÖCAL TÜLAY,KÖKSAL ELA AYŞE Ulusal - Kitap Tümü - - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:Niğde Belediyesi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:88 2010
New Horizons A Fresh Look at Early Childhood Education in Turkey KÖKSAL ELA AYŞE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Reading Activities in the Child Section of Niğde Public Library Promoting Books, Reading, and Library among Young Children and Their Parents - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:NİHA Vakfı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:268 - ISBN:978-605-63035-0-0 - (Bölüm Sayfaları:227 - 228) 2012
Editör
Fen Öğretimi: Bilim ve Felsefenin Katkısı (Science Teaching: The Contribution of History and Philosophy of Science). Michael R. Matthews. Ulusal - Diğer Yayınlar - Yayın Evi: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi - Konuk Editör - ISBN:978-605-4787-87-6 2017