Eğitim Bilgileri
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (DR)/ Tez adı : Elektronik portfolyo uygulamalarının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin araştırma becerilerine etkisi 2012-2016
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Vee diyagramı, tanılayıcı dallanmış ağaç ve kavram haritalarının matematik dersine yönelik tutum ile başarıya etkileri ve bu araçlara yönelik öğretmen görüşleri 2009-2011
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 2005-2009
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI 2023-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI 2016-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI 2010-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017
Makaleler
ALICI VE ÜRETİCİ EŞDİZİMLİLİK BİLGİSİNİ DEĞERLENDİRME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ ÇETİNKAYA GÖKHAN, Kesici Salih, POLAT BETÜL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Dil Dergisi - Doi: 10.33690/dilder.1396828 2023
Psychometric Properties of Academic Dishonesty Tendency Scale for Graduate Students and Investigating Academic Dishonesty Tendency Levels with CHAID Analysis EMİNOĞLU ÖZMERCAN ESRA, POLAT BETÜL, NARTGÜN ZEKERİYA Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi - Doi: 10.21031/epod.1022731 2022
Investigation of the Effectiveness of the Research Skills Teaching Program POLAT BETÜL, KUTLU ÖMER Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - International Journal of Assessment Tools in Education - Doi: 10.21449/ijate.1058302 2022
Scaling of the Students’ Homework Preparation Preferences in Distance Education through Pairwise Comparison Method EMİNOĞLU ÖZMERCAN ESRA, POLAT BETÜL Uluslararası - Hakemli - H.W. Wilson - Özgün Makale - HAYEF: Journal of Education - Doi: 10.5152/hayef.2021.21041 2022
Akademik Yazı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi için Analitik Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi POLAT DEMİR BETÜL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2020
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi POLAT DEMİR BETÜL, EMİNOĞLU ÖZMERCAN ESRA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies 2020
THE EFFECT OF ELECTRONIC PORTFOLIO APPLICATION ON THE ATTITUDE OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS THE COURSE OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION POLAT DEMİR BETÜL Uluslararası - Hakemli - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List - Özgün Makale - International Journal of Education Technology and Scientific Researches 2020
Validity and reliability study of Turkish version of the Self Theory Scale YAVUZER YASEMİN,KARATAŞ ZEYNEP,POLAT DEMİR BETÜL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Anatolian Journal of Psychiatry - Doi: 10.5455/apd.225786 2017
Examination of the TIMSS 2011 Fourth Grade Mathematics Test in Terms of Cross-Cultural Measurement Invariance ALATLI BETÜL, AYAN CANSU, POLAT BETÜL, Uzun Gülçin Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Eurasian Journal of Educational Research 2016
Vee Diyagramından Elde Edilen Puanların GüvenirliğininKlasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göreİncelenmesi POLAT DEMİR BETÜL Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 2016
Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Ortaokul 6 Sınıf Öğrencilerinin Araştırma Becerilerine Etkisi POLAT DEMİR BETÜL,KUTLU ÖMER Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Eğitim ve Bilim 2016
The effects of vee diagrams concept maps diagnostic branched tree on attitudes to mathematics course and success Vee diyagramı tanılayıcı dallanmış ağaç kavram haritalarının matematik dersine yönelik tutum ve başarıya etkileri POLAT DEMİR BETÜL,DOĞAN NURİ Uluslararası - Hakemli - Education SourceEBSCOhost Education Research CompleteEBSCO A-Z JournalsERA (Educational Research Abstracts)HERDC (Higher Education Research Data Collection)AERA (American Educational Research Association)DOAJ (Directory of Open Access Journals)ISETL (International Society for Exploring Teaching and Learning)Ulrich’s Periodical Directory (ProQuest)Google Scholar - Özgün Makale - Journal of Theory and Practice in EducationISSN: 1304-9496 2015
ADAYLARA UYGULANAN FARKLI KİTAPÇIKLARA İLİŞKİNÖĞRETMEN BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ Emioğlu Özmercan Esra,POLAT DEMİR BETÜL Ulusal - Hakemli - EBSCHO ve ProQuest - Özgün Makale - Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 2015
Transformational Leadership and Innovative Climate An Examination of the Mediating Effect of Psychological Empowerment SAğnak Mesut,Kurugöz Mehmet,POLAT DEMİR BETÜL,SOYLU AYŞE Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Eurasian Journal of Educational Research 2015
Öğretmen Adaylarının Sosyal Aktivite Tercihlerinin İkili Karşılaştırmalı Ölçekleme Yöntemiyle Belirlenmesi POLAT DEMİR BETÜL,GÖKSEL HAMDİ ÇAĞLAR Ulusal - Hakemli - ULAKBİM - Özgün Makale - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 2014
Bildiriler
Beşe Beş Dayanıklılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması POLAT BETÜL, GÖK AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (24.11.2021 - ) - Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi
Ortaöğretı̇m Kurumlarındakı̇ Öğretmenlerı̇n Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendı̇rme Araçlarını Kullanma Durumları ve Karşılaştıkları Sıkıntılar POLAT DEMİR BETÜL Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.10.2020 - 10.10.2020) - Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu
Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Sahtekarlık Eğilim Düzeylerinin CHAID Analizi ile İncelenmesi EMİNOĞLU ÖZMERCAN ESRA, POLAT BETÜL, NARTGÜN ZEKERİYA Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2020 - ) - 7. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri Düzeyleri ve Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi AY EBRU,POLAT DEMİR BETÜL Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (ICOESS)
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERÇEKLİK ŞOKU BEKLENTİLERİNİ YORDAYAN DEĞİŞKENLERİNBELİRLENMESİ POLAT DEMİR BETÜL Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - INTERNATIONALCONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES 2017
Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma Beceri Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi POLAT DEMİR BETÜL,KUTLU ÖMER Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES
Özetlemeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması ÇETİNKAYA GÖKHAN,POLAT DEMİR BETÜL Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.10.2016 - 08.10.2016) - 9. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİM-ÖĞRETİMİKURULTAYI BİLDİRİLERİ
İlkokul 4. Sınıf için Hazırlanan Araştırma Becerileri Öğretim Programının Etkililiğinin İncelenmesi POLAT DEMİR BETÜL,KUTLU ÖMER Ulusal - Özet bildiri - (01.09.2016 - 03.09.2016) - V. Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
Dönüşümcü Liderlik ve Yenilikçi İklim Psikolojik Güçlendirmenin Aracılık Etkisinin İncelenmesi SAĞNAK MESUT,Kuruöz Mehmet,POLAT DEMİR BETÜL,SOYLU AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (08.06.2015 - 10.06.2015) - EJER CONGRESS 2015
Gerçeklik Şoku Beklentisi Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlanması POLAT DEMİR BETÜL,KAYSILI AHMET,SOYLU AYŞE Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Eminoğlu Özmercan Esra,POLAT DEMİR BETÜL Ulusal - Özet bildiri - (09.06.2014 - 13.06.2014) - IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi.
Vee Diyagramından Elde Edilen Puanların Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı Ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi POLAT DEMİR BETÜL Ulusal - Özet bildiri - (09.06.2014 - 13.06.2014) - IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi.
TIMSS 2011 Dördüncü Sınıf Matematik Başarı Testinin Kültürlerarası Ölçme Değizmezliğinin incelenmesi Karakoç Alatlı Betül,AYAN CANSU,POLAT DEMİR BETÜL,Çırak Gülçin Uluslararası - Özet bildiri - (24.04.2014 - 26.04.2014) - 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
Kitap
Spor Bilimlerinde Ölçme ve Değerlendirme Analitik Dereceli Puanlama Anahtarları ve Dereceleme Ölçekleri AKDAĞCIK İBRAHİM ÜMRAN, POLAT BETÜL Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:97 - ISBN:978-625-365-147-3 2023
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme POLAT BETÜL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lisans Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:284 - ISBN:978-625-7825-55-9 - (Bölüm Sayfaları:164 - 204) 2021
Bilimsel Araştırma Yapmayı Öğreniyorum POLAT BETÜL, KUTLU ÖMER Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:102 - ISBN:978-625-7582-41-4 2021
Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme POLAT DEMİR BETÜL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Süreç Odaklı (Tamamlayıcı) Ölçme ve Değerlendirme Araçları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lisans Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:302 - ISBN:978-605-9498-45-6 - (Bölüm Sayfaları:135 - 220) 2019
Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme POLAT DEMİR BETÜL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Araçları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lisans Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:302 - ISBN:978-605-9498-45-6 - (Bölüm Sayfaları:101 - 134) 2019