Eğitim Bilgileri
Doktora PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (DR)/ Tez adı : Türkiye’xxde ve seçilmiş ülkelerde politik bütçe döngülerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi (1996-2015) 2013-2018
Yüksek Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Vergi bilinci ve vergi ahlakı oluşumunda muhasebe meslek mensuplarının rolü: Adana ili örneği 2011-2013
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE PR./ 2004-2009
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ HUKUK ANABİLİM DALI 2022-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI 2018-2021
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI 2010-2018
Yönetilen Tezler
İSMİHAN ESRA KOLSUZ Yüksek Lisans Vergi Uyuşmazlıklarının Barışçıl Yolla Çözümünde Alternatif Bir Yöntem Olarak Arabuluculuk 2023
ŞİLAN UĞUR Yüksek Lisans Türkiye'de vergi denetiminin etkin olmasında vergi incelemesinin rolü 2023
MEHMET DURAN POLAT Yüksek Lisans Dâhilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilen mallardan kaynaklanan Katma Değer Vergisinin iade süreci ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar 2021
MUSTAFA ÖZTÜRK Yüksek Lisans Vergi İdaresinin E-dönüşüm Projeleri Kapsamında Hayata Geçirilen Elektronik Uygulamaların Değerlendirilmesi 2021
MEHMET EMİN TURAN Yüksek Lisans Sosyal platformlardan elde edilen gelirin vergilendirilmesi 2021
İdari Görevler
Bölüm Bşk Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2018-2022
Makaleler
Vergilemede Yeni Bir Yaklaşım: Yapay Zekâ YEGEN BAKİ Uluslararası - Hakemli - DRJI, Index Copernicus - Özgün Makale - Politik ekonomik kuram (Online) 2023
Twitch Platformu Özelinde, Sosyal Medya İçerik Üreticilerinin Elde Etmiş Oldukları Kazançlarının Gelir Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi YEGEN BAKİ Uluslararası - Hakemli - EBSCO, INDEX COPERNICUS - Özgün Makale - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2022
Asgari Geçim İndirimi Uygulamasından Vazgeçilmesinin Vergi Teorisi Bakımından Değerlendirilmesi YEGEN BAKİ Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2022
Pigouvian Bir Vergi Önerisi: Sar Vergisi YEGEN BAKİ,TURAN MEHMET EMİN Uluslararası - Hakemli - IndexCopernicus, Directory of Research Journals Indexing - DRJI, EBSCOHost, World Cat, SOBIAD, International Scientific Indexing (ISI) - Özgün Makale - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 2021
Avrupa Birliği’nde Katma Değer Vergisi Uyumlaştırması YEGEN BAKİ Uluslararası - Hakemli - i2or, Eurasian Scientific Journal Index, Rootindexing, Scientific World Index, RePEc, ResearchBib, Scientific Indexing Services, CEEOL, Socionet, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Arastirmax, Journal Factor, DOAJ, Academic Keys, COSMOS IF, ASOS Index, ROAD, Neliti, OpenAIRE, MIAR, SciLit, WorldCat, International Scientific Indexing - Özgün Makale - Fiscaoeconomia 2021
Motorlu Taşıtlar Vergisinde Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarında Yaşanan Gelişmeler (2006-2018) YEGEN BAKİ Uluslararası - Hakemli - EBSCO, MLA, Proquest CSA, Index Copernicus, Index Islamicus - Özgün Makale - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2020
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kapsamında Bütçe Sürecinin Analizi YEGEN BAKİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2020
Atık Su Bedel ve Tarifelerinde Yaşanan Uyuşmazlıkların Örnek Yargı Kararları Eşliğinde İncelenmesi YEGEN BAKİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Legal Mali Hukuk Dergisi 2020
Bir Barışçıl Çözüm Yolu Olarak Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinin Değerlendirilmesi YEGEN BAKİ,TURAN MEHMET EMİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Legal Mali Hukuk Dergisi 2020
Vergi Uyuşmazlıklarının İdari ve Adli Yargı Kapsamında Çözüm Süreçleri YEGEN BAKİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019
Mahalli İdareler Açısından Alternatif Bir Gelir Kaynağı: Turist Vergisi YEGEN BAKİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Dünyası 2019
Vergi Hukukunda Gecikme Faizi ve Zammı Uygulamasının Karşılaştırılması: Hukuki Nitelikleri, Oran Farklılıkları Açısından Bir Bakış YEGEN BAKİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS) 2019
Kamu Kesimi Açıklarının Finansmanında Maliye Politikasının Rolü YEGEN BAKİ Ulusal - Hakemli - Cite Factor, DRJI,i2or,Rootindexing,ResearchBib,Scientific Indexing Services,Journal Factor,Academic Keys,COSMOS IF,Neliti,OpenAIRE - Özgün Makale - Politik Ekonomik Kuram 2019
Türk Vergi Sisteminde Gelirin Tanımı Konusunda Yaşanan Gelişmeler YEGEN BAKİ Uluslararası - Hakemli - Open Academic Journal Index (OAJI), Journal Index (JI), AcademicResource Index (ARI), InfoBase Index (II), Academia Social Science Index(ASOS), International Scientific Indexing (ISI), Eurasian Scientific Journal Index(ESHI), Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), Pak Academic Search,Akademik Dizin, Acarindex, Scholarsteer, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific IndexingServices (SIS). - Özgün Makale - Maliye Araştırmaları Dergisi 2019
Türk Vergi Sisteminde Tazminatlar YEGEN BAKİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Legal Mali Hukuk Dergisi 2019
OECD’ye Üye Ülkeler Açısından Kişisel Gelir Vergisi Mükellef Sayılarının ve Seçmen Sayılarının Değerlendirmesi ORGAN İBRAHİM, YEGEN BAKİ Uluslararası - Hakemli - Google Scholar, Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resorce Index, OAJI Open Academic Journals Index, ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), - Özgün Makale - Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 2015
AB Uyum Sürecinde Vergisel Düzenlemeler İlerleme Raporları Analizleri Eşliğinde İstenenler ve Gerçekleştirilenler ÖZ ERSAN,YEGEN BAKİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2014
Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü Adana Örneği ORGAN İBRAHİM,YEGEN BAKİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Atatürk Üniveritesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2013
Vergi Hukukunda Kayyım Atanacak Hâller ORGAN İBRAHİM,YEGEN BAKİ Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Yaklaşım Dergisi 2012
Bildiriler
Tahakkuk Zamanaşımında Özellikli Durumlar YEGEN BAKİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.06.2019 - 21.06.2019) - III. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi’ne (International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences- ICTEBS)
Toplum Sağlığına Vergisel Bir Müdahale: Obezite Vergisi YEGEN BAKİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 26.04.2019) - Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences FSCONGRESS 2019
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Gelir Vergisi Esnaf Muaflığı Uygulaması YEGEN BAKİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5 th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)
Yasal ve İdari Düzenlemeler Kapsamında Vergi İhbar İkramiyesinin Değerlendirilmesi ORGAN İBRAHİM,YEGEN BAKİ,GÜLER AHMET Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 28.04.2018) - I. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi (PEFA-2018)
Kat Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi ÖZ ERSAN,GÜLER AHMET,YEGEN BAKİ Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 28.04.2018) - I. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi (PEFA-2018)
Vergi Hukukunda Zor Durum ve Çok Zor Durum Hâllerinin Örnekler Eşliğinde Değerlendirilmesi YEGEN BAKİ,ORGAN İBRAHİM Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2018 - 22.04.2018) - 5. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı
Pigoucu Vergileme Yaklaşımı Kapsamında Karbon Vergisi Uygulaması YEGEN BAKİ,ORGAN İBRAHİM Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2018 - 22.04.2018) - 5. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı
Vergi Hukukunda Kanunların Geriye Yürümezliği İlkesi GÜLER AHMET,YEGEN BAKİ Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2018 - 08.04.2018) - II. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi
Uber Uygulamasının Türkiye’de Neden Olduğu Vergisel Sorunlar YEGEN BAKİ,GÜLER AHMET Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2018 - 08.04.2018) - II. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi
Place of Special Communication Tax in Turkish Tax System YEGEN BAKİ Uluslararası - Özet bildiri - (02.03.2018 - 03.03.2018) - 14th International Conference on Social Sciences (ICSS XIV 2018)
Right of Objection to Property Tax in Turkey YEGEN BAKİ Uluslararası - Özet bildiri - (15.11.2017 - 19.11.2017) - 3rd International Congress on Social and Economic Sciences (ICSES)
Tax Burden and Economic Growth Relationship in Turkey: 1970-2015 YEGEN BAKİ,BERK ERDAL Uluslararası - Özet bildiri - (15.11.2017 - 19.11.2017) - 3rd International Congress on Social and Economic Sciences (ICSES)
Türkiye’deki Toplam Vergi Yükünün OECD Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi (1965-2015) YEGEN BAKİ,KUTBAY HÜSEYİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.07.2017 - 29.07.2017) - International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics(EUREFE’17)
Vergi ve Benzeri Harcamalarının Yenileşime Etkisi: Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri Açısından Bir Değerlendirme KUTBAY HÜSEYİN,YEGEN BAKİ Uluslararası - Özet bildiri - (27.07.2017 - 29.07.2017) - International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics(EUREFE’17)
Türkiye Özelinde Özel Tüketim Vergisi ve Yıllar İtibariyle Gelişimi (2002-2016) YEGEN BAKİ Uluslararası - Özet bildiri - (14.10.2016 - 16.10.2016) - 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGING WORLD AND SOCIAL RESEARCH
KDV ve ÖTV Özelinde Harcama Vergilerinin Dünya Uygulamalarının Türkiye ile Karşılaştırılması YEGEN BAKİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.09.2014 - 05.09.2014) - Birinci Uluslararası İktisat Kongresi
Kitap
Ekonomik, Mali ve Finansal Gelişmelere Teorik Çözümlemeler YEGEN BAKİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türk Vergi Sisteminde Olivera-Tanzi Etkisini Azaltmaya Yönelik Vergi Uygulamalarının Değerlendirilmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:YAZ Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:232 - ISBN:978-625-6524-38-5 - (Bölüm Sayfaları:113 - 122) 2023
Yeni Medya, Toplum ve Kamusal Alan YEGEN BAKİ, YEGEN CEREN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:(POST) POSTMODERNİZM, POST (POST-FORDİZM) VE KAMUSAL ALAN - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ütopya Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:774 - ISBN:978-605-72196-3-3 - (Bölüm Sayfaları:587 - 602) 2022
Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde OECD BERK ERDAL, YEGEN BAKİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ekonomik Büyüme-Vergi Gelirleri İlişkisi: OECD Kurucu Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:700 - ISBN:978-625-8235-18-0 - (Bölüm Sayfaları:643 - 658) 2022
Finans ve Ekonomi Politika ve Anlayışlarına Teorik Çıkarsamalar YEGEN BAKİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Genel Usulsüzlük Kabahatinde Cezaların Caydırıcılığını Azaltan Bir Uygulama Olarak Fiil Ayrılığı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:396 - ISBN:978-625-8235-88-3 - (Bölüm Sayfaları:367 - 380) 2022
Anayasa Yargısı ve Maliye YEGEN BAKİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Engellilik İndirimi Uygulamasının Anayasal Vergilendirme İlkelerinden Adalet İlkesi Kapsamında Değerlendirilmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:On İki Levha Yayıncılık A.Ş. - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:415 - ISBN:978-625-432-001-9 - (Bölüm Sayfaları:31 - 48) 2021
Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye YEGEN BAKİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Açısından Bir Değerlendirme: Niğde İli - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Yayınevi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-7210-34-8 - (Bölüm Sayfaları:1289 - 1310) 2020
Denizli Kent Ekonomisi ORGAN İBRAHİM,YEGEN BAKİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Vergilerle Denizli - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pamukkale Üniversitesi Yayınları No: 32 - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:345 - ISBN:978-975-6992-72-2 - (Bölüm Sayfaları:113 - 130) 2017
Economic and Management Issues in Retrospect and Prospect YEGEN BAKİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Comparative Overview of Taxation of Intangible Assets in The World and Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-1-912503-58-2 - (Bölüm Sayfaları:363 - 370) 2018
Türkiye’de Güncel Mali Tartışmalar YEGEN BAKİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Uluslararası Vergilendirme Sorunları ve Çözüm Önerileri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:350 - ISBN:978-605-327-860-3 - (Bölüm Sayfaları:215 - 254) 2019
Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics YEGEN BAKİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:As a Global Tax Proposal: Tobin Tax - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Peter Lang Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:11 - ISBN:978-3-631-80194-9 - (Bölüm Sayfaları:317 - 327) 2019
Theories and Critics in Economics Management YEGEN BAKİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Public Sector Failure Theory Against Market Failure Theory - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-1-912503-80-3 - (Bölüm Sayfaları:333 - 348) 2019
Türkiye’nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi: Usuller, Esaslar ve Uygulamaları YEGEN BAKİ,TURAN MEHMET EMİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Temel Hak ve Hürriyetler Bağlamında ve Yargı Kararları Işığında Haksız Çıkma Zammının Değerlendirilmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Umuttepe Yayınları - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-7858-34-4 - (Bölüm Sayfaları:333 - 348) 2020
Sosyal, İnsan ve İdari Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar 1 UĞUR ŞİLAN, YEGEN BAKİ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Vergi İncelemesinin İşlevselliğine Engel Olan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Duvar Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:1594 - ISBN:978-625-6507-72-2 - (Bölüm Sayfaları:201 - 231) 2023